Skip to main content

אל: רמי גרינברג, ראש העיר פתח תקווה

לא לציד מבקשי מקלט!

לא לציד מבקשי מקלט!

אנו דורשים ודורשות מראש העיר פתח תקוה לחזור בו מבקשתו לתושבי העיר: לדווח על מבקשי מקלט באזור מגוריהם.
כאזרחיות ואזרחים החרדים לערכי החברה לא ניתן לנבחרי ציבור לקרוא לציד של מבקשי מקלט!
ההיסטוריה האנושית לימדה אותנו מהן ההשלכות של סימון ״האחר״.

למה זה חשוב?

ראש העיר פתח תקוה רמי גרינברג קרא לתושבי העיר לדווח למוקד העירייה על מבקשי מקלט בסביבת מגוריהם על מנת לגרש אותם משטחה.

ישנם סה״כ 480 מבקשי מקלט בכל הארץ שעל פי אשרת השהייה שלהם, נאסר עליהם לעבוד ולהתגורר בפתח תקווה. זו קבוצה של מבקשי מקלט ששחוחררו ממתקן חולות לפני פחות משנה. לא כל 480 מבקשי המקלט הללו שוהים כרגע בפתח תקווה - מדובר אם כך במספר שולי של א/נשים.

לרשויות המקומיות או לרשות האוכלוסין וההגירה אין כל סמכות להוציא מחוץ לעיר מבקשי מקלט שאינם נמנים על 480 משוחררי חולות שאשרתם מוגבלת. בפתח תקוה מתגוררים כ-2,500 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה, והם מהווים כאחוז אחד מתושבי העיר המונים כרבע מיליון איש.
ועל כך הקריאה של ראש העיר לדווח לעירייה על נוכחותו של כל אדם כהה עור, מהווה הסתה ורדיפה של כל מי שצבע עורו שחור.

האם נגזר על אם המביאה את ילדיה לגן לחשוש שמא יהיה אזרח שיתקשר לעירייה לדווח עליה?
האם על אדם כהה עור לחשוש ללכת ברחוב? האם יחשוש מפני שכניו?

ראש העיר, רמי גרינברג, אינו מבקש להטיב עם תושביו, הוא מבקש לזרוע אימה במטרה לגזור ״קופון פוליטי״.

גרינברג מניח שישראלים רבים אינם מוכנים לטפל בסוגיית מבקשי מקלט באופן ראוי ומכבד.
גרינברג שבוי בתפיסה שהציבור לא מעונין שמבקשי המקלט יתגוררו ויעבדו בשכנות אליו. הציבור הוכיח שכאשר הממשלה והרשויות מבקשות להביא לגירושם של הפליטים, הוא יתנגד.

אנחנו כבר עצרנו את הגירוש - יחדיו
ואנחנו גם נקדם את קליטת הפליטים - יחדיו.
לא ניתן לראשי ערים לנהוג באופן פופוליסטי ולדרוש את זריקתם של אנשים מוחלשים משטחם.
לא נתן לנציגי ציבור לקדם פחד ברחובות.
אנחנו דורשים ודורשות פתרונות אמיתיים לקליטתם של מבקשי המקלט.

עד אז, אנו קוראות לראש העיר פתח תקוה לבטל את בקשתו לתושבים לדווח על מבקשי מקלט ברחובות פתח תקוה!

עדכונים

2019-02-11 22:55:24 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-02-11 15:00:15 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2019-02-07 20:13:00 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2019-02-07 01:11:42 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2019-02-06 17:16:57 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-02-06 12:49:12 +0200

הגעתם ל-10 חתימות