מסדרון הומניטרי לעזה - גישה לחטופים עכשיו

אנו דורשות ודורשים לפתוח מיידית מסדרון הומניטרי על מנת לאפשר גישה מיידית לבני הערובה שנחטפו בישראל מצד הצלב האדום ושאר ארגונים הומניטריים הפועלים כעת בעזה, וכדי לאפשר גישה ואספקה לאזרחים חפים מפשע בעזה.

מציאת הקמפיין המקומי שלך
מיקומך
62,521
מתוך 75,000 חתימות
across 7 קמפיינים אזוריים

קמפיינים (7)

 • מסדרון הומניטרי לעזה - גישה לחטופים עכשיו
  בשעה זו ממש, גופים הומניטרים בינלאומיים נמצאים בעזה. אנו רוצים לאפשר להם להגיע במהירות לבני הערובה שנחטפו מישראל לעזה, בדגש על ילדים, נשים, זקנים ומשפחות. זה אפשרי אך ורק בחלון הזמן המצומצם שנפתח כעת, כל עוד אין כניסה קרקעית של ישראל לעזה. לכן אסור לנו לאבד זמן! זהו צעד ראשון קריטי בדרך לשחרור חפים מפשע. אם נצליח לייצר מסדרון הומניטרי, נוכל להמשיך את הדיאלוג באשר לחטופים מישראל ולשיפור תנאי החיים של האזרחים מעזה. היוזמה שלנו היא יוזמה בינלאומית שמקודמת על-ידי צוותים בישראל ובשוויץ ונרקמה יחד עם מומחים דיפלומטים, הומניטרים ובטחונים. אנחנו עומדים בקשר ישיר עם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום (לICRC) שאנשיו נמצאים ברצועת עזה ברגעים אלו. הארגון יסייע לנו מבחינה לוגיסטית להוציא את היוזמה לפועל. צוותי משימה מיוחדים ממוקמים בשעה זו בישראל ובשוויץ, עם שיתופי פעולה באירופה ובארה״ב. אנחנו עומדים בקשר ישיר עם משפחות החטופים ומזמינים משפחות נוספות להצטרף ליוזמה. היוזמה מופצת ומקבלת תמיכה ואנו מכוונים את הגורמים לפעולה בערוצים הדיפלומטיים של השגרירויות הזרות בישראל, משרדי חוץ והגנה בעולם, ארגונים הומניטריים וערוצי תקשורת. ההצטרפות של כל אחד ואחת מאיתנו חשובה - הוסיפו את שמכם והפיצו הלאה. היוזמים הם ניב עדי, יזם חברתי, פרשן ביטחוני. לשעבר מתאם השיחות האסטרטגיות במשרד הביטחון הישראלי. ליצירת קשר: [email protected] פרופ׳ נאגו המברט, ראש מרכז המעקב ההומניטרי לאתיקה ובריאות, מייסד Médecin du Monde ראש הסהר האדום לשעבר בעזה, שותף בארגון הבריאות העולמי בירושלים. [email protected]
  34,557 מתוך 35,000 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • Humanitärer Korridor nach Gaza - Zugang zu den Geiseln jetzt!
  Zurzeit befinden sich internationale humanitäre Organisationen in Gaza. Wir wollen ihnen einen schnellen Zugang zu den Geiseln ermöglichen, die von Israel nach Gaza gebracht wurden, insbesondere zu Kindern, Frauen, älteren Menschen und Familien. Dies ist nur für ein kurzes Zeitfenster möglich - vor einer möglichen Bodenoffensive der israelischen Armee in Gaza. Wir dürfen keine Zeit verlieren! Dies ist ein entscheidender erster Schritt auf dem Weg, den Unschuldigen zu helfen. Wenn es uns gelingt, einen humanitären Korridor einzurichten, können wir den Dialog über die israelischen Geiseln fortsetzen und die Lebensbedingungen in Gaza verbessern. Wir stehen in direktem Kontakt mit den Familien der Geiseln und rufen andere Familien dazu auf, sich der Initiative anzuschließen. Wir erhalten breite Unterstützung und konzentrieren uns jetzt auf mögliche diplomatische Kanäle der ausländischen Botschaften in Israel, Verteidigungs- und Außenministerien in aller Welt, humanitärer Organisationen und Medien. Wer steht hinter dieser Initiative? Unsere Initiative ist eine internationale Aktion, die von Teams in Israel und der Schweiz vorangetrieben und gemeinsam mit Expert*innen aus Diplomatie, humanitärer Hilfe und Sicherheitspolitik ausgearbeitet wird. Wir stehen in direktem Kontakt mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das derzeit Mitarbeitende vor Ort in Gaza hat. Das IKRK wird bei der logistischen Umsetzung der Initiative unterstützen. Spezialisierte Teams arbeiten in Israel und der Schweiz und werden von anderen Ländern in Europa und den USA unterstützt. Jede*r von Euch, der/ die sich dieser Initiative anschließt, ist wichtig - fügt Euren Namen hinzu und teilt die Petition. Die Initiatoren sind: Prof. Nago Humbert Humanitarian Health and Ethics Observatory. Former collaborator of the WHO à Jérusalem Former collaborator of the Palestine Red Crescent Society [email protected] Niv Adi Social Entrepreneur, Speaker & Facilitator. Formerly, Coordinator of Strategic Affairs at the Israeli Defense Ministry. in Paris. contact: [email protected]
  22,801 מתוך 25,000 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • Humanitarian Corridor to Gaza – Access to the Hostages now!
  At this moment international humanitarian organizations are in Gaza. We want to enable them quick access to hostages taken from Israel to Gaza, especially children, women, the elderly and families. This is possible only for a short window of opportunity – before a possible IDF ground excursion into Gaza. We can't afford to lose any time! This is a crucial first step on the way to help the innocent. If we succeed in establishing a humanitarian corridor, we will be able to continue the dialogue as to the Israeli hostages and improve life conditions in Gaza. We are in direct contact with the families of the hostages and call on other families to join the initiative. We are receiving wide support and are now focusing on possible diplomatic channels of the foreign embassies in Israel, defense and foreign departments around the world, humanitarian organizations and media outlets. Who is behind the initiative? Our initiative is an international move, promoted by teams in Israel and Switzerland, and formulated together with diplomatic, humanitarian and security experts. We are in direct contact with the International Committee of the Red Cross (ICRC), who have officials on the ground in Gaza at present. The ICRC will help with the logistics of the initiative. Special teams are working in Israel and Switzerland, with further cooperation from other countries in Europe and the US. Every one of you that joins this initiative is important – add your name and continue sharing. The initiators are: Prof. Nago Humbert Humanitarian Health and Ethics Observatory. Former collaborator of the WHO à Jérusalem Former collaborator of the Palestine Red Crescent Society [email protected] Niv Adi Social Entrepreneur, Speaker & Facilitator. Formerly, Coordinator of Strategic Affairs at the Israeli Defense Ministry. in Paris. contact: [email protected]
  3,546 מתוך 4,000 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • COULOIR HUMANITAIRE IMMÉDIAT À GAZA Otages enlevés en Israël / Citoyens de Gaza.
  L'initiative vise à ouvrir immédiatement un couloir humanitaire, avec un accès aux otages civils innocents, enlevés en Israël, avec une priorité aux bébés, enfants, femmes, personnes âgées et familles. Ce couloir servira également d'accès pour la population de Gaza pour lever le blocus et éviter une grave crise alimentaire et pour approvisionner les structures de santé en médicaments, électricité et en eau. Cette opportunité humanitaire reste possible actuellement dans une fenêtre de temps limitée, car il sera impossible d’ouvrir cet accès si les forces militaires terrestres entrent dans Gaza. Nous présentons cette initiative dans les réseaux diplomatiques, humanitaires et dans la presse internationale et israélienne. Nous sommes en contact avec les familles des otages. Une task-force se regroupe autour de cet effort en Israël et en Suisse. Si notre initiative basée sur des principes d’humanité atteint ses objectifs, nous pourrons poursuivre le dialogue jusqu'à une solution humanitaire concernant les personnes enlevées en Israël et espérer une amélioration des conditions de vie des habitants de Gaza. Nous comptons sur le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) pour nous aider sur le plan logistique à réaliser concrètement notre initiative et sur les canaux diplomatiques des ambassades qui représentent un soutien important dans cette période sombre. Les instigateurs de cette initiative : Prof. Nago Humbert Humanitarian Health and Ethics Observatory. Former collaborator of the WHO à Jérusalem Former collaborator of the Palestine Red Crescent Society [email protected] Niv Adi Social Entrepreneur, Speaker & Facilitator. Formerly, Coordinator of Strategic Affairs at the Israeli Defense Ministry. in Paris. contact: [email protected]
  1,346 מתוך 2,000 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • Corridoio umanitario a Gaza - accesso agli ostaggi ora!
  Attualmente a Gaza si trovano organizzazioni umanitarie internazionali. Vogliamo consentire loro un accesso rapido agli ostaggi portati a Gaza da Israele, in particolare ai bambini, alle donne, agli anziani e alle famiglie. Questo è possibile solo per un breve lasso di tempo, prima di una possibile offensiva di terra da parte dell'esercito israeliano a Gaza. Non c'è tempo da perdere! Questo è un primo passo fondamentale sulla via dell’aiuto agli innocenti. Se riusciremo a stabilire un corridoio umanitario, potremo continuare il dialogo in merito agli ostaggi israeliani e migliorare le condizioni di vita a Gaza. Siamo in contatto diretto con le famiglie degli ostaggi e invitiamo altre famiglie ad aderire all'iniziativa. Stiamo ricevendo un ampio sostegno e ci stiamo concentrando su possibili canali diplomatici da parte delle ambasciate straniere in Israele, dei ministeri della Difesa e degli Esteri di tutto il mondo, delle organizzazioni umanitarie e dei media. Chi c'è dietro questa iniziativa? La nostra iniziativa è un'azione internazionale, guidata da team in Israele e Svizzera e sviluppata insieme a esperti/e di diplomazia, aiuti umanitari e politica di sicurezza. Siamo in contatto diretto con il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), che attualmente dispone di personale sul posto a Gaza. Il CICR assisterà nell'attuazione logistica dell'iniziativa. Team specializzati lavorano in Israele e in Svizzera e sono supportati da altri Paesi in Europa e negli Stati Uniti. Ogni persona che aderisce a questa iniziativa è importante: aggiungete il vostro nome e condividete la petizione. I promotori sono: Prof. Nago Humbert Humanitarian Health and Ethics Observatory. Former collaborator of the WHO à Jérusalem Former collaborator of the Palestine Red Crescent Society [email protected] Niv Adi Social Entrepreneur, Speaker & Facilitator. Formerly, Coordinator of Strategic Affairs at the Israeli Defense Ministry. in Paris. contact: [email protected]
  192 מתוך 200 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • ممر إنساني لغزة لإنقاذ المخطوفين الآن!
  الهيئات الإنسانية الدولية متواجدة في غزة الآن ويجب السماح لها بوصول سريع للرهائن المختَطفين من إسرائيل إلى غزة، خاصة الأطفال والنساء والمسنين والعائلات منهم. سيكون هذا ممكنًا في الفترة الزمنية المحدودة المفتوحة الآن، طالما لم تجتَح القوات الإسرائيلية غزة عن طريق البر. ألا علينا أن نضيع الوقت! هذه خطوة حاسمة أولى في الطريق نحو إطلاق سراح الأبرياء. إن نجحنا في سل ممر إنساني سيكون بإمكاننا مواصلة الحوار بشأن المختطفين من إسرائيل وتحسين ظروف حياة السكان في غزة. مبادرتنا هي مبادرة دولية تعمل على دفعها والترويج لها طواقم إسرائيلية وسويسرية، تم بناؤها بالتعاون مع خبراء في المجالات الدبلوماسية، والإنسانية والأمنية. نحن على تواصل مباشر ومستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) التي يتواجد موظفوها في قطاع غزة الآن. ستساعدنا المنظمة لوجستيًا في تنفيذ المبادرة. طواقم عمل خاصة آخذة بالتشكل الآن في إسرائيل وسويسرا بالتعاون مع الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية. نحن على تواصل مباشر مع أهالي المختطفين وندعو العائلات الأخرى للانضمام إلينا. قمنا بنشر المبادرة على نطاق واسع وهي تحظى بدعم الكثيرين. نعمل على توجيه العوامل المختلفة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لدى السفارات الأجنبية في إسرائيل ووزارات الخارجية والأمن في العالم، والمنظمات الإنسانية والقنوات الإعلامية. يهمنا انضمام كل واحد وواحدة منكم\ن - أضف\أضيفي اسمك وشارك\ي. المبادرون: نيف عدي، مبادر في المجال الاجتماعي ومحلل أمني. منسق المحادثات الاستراتيجية في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقًا ([email protected]) وبروف. ناجو هومبرت، رئيس مركز الرصد الإنساني للأخلاق والصحة، مؤسِّس منظمة Médecin du Monde، رئيس الهلال الأحمر في غزة سابقًت، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القدس ([email protected])
  76 מתוך 100 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture
 • Corredor humanitario hacia Gaza: ¡acceso inmediato a los rehenes!
  En este momento, varias organizaciones humanitarias internacionales se encuentran presentes en Gaza. Queremos que se les permita un acceso rápido a los rehenes secuestrados de Israel a Gaza, especialmente niños, mujeres, ancianos y familias. Esto sólo es posible durante un breve período (una breve oportunidad): antes de una posible incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel a Gaza. ¡No podemos permitirnos perder más tiempo! Se trata de un primer paso fundamental encaminado a ayudar a los inocentes. Si logramos establecer un corredor humanitario, podremos continuar el diálogo sobre los rehenes israelíes y mejorar las condiciones de vida en Gaza. Estamos en contacto directo con las familias de los rehenes y hacemos un llamamiento a otras familias para que se unan a la iniciativa. Estamos recibiendo apoyo amplio y ahora nos estamos concentrando en abrir posibles canales diplomáticos en las Embajadas extranjeras en Israel, así como en los ministerios de defensa y de relaciones exteriores de todo el mundo, las organizaciones humanitarias, y los medios de comunicación. Cada uno de ustedes que apoye esta iniciativa puede hacer una diferencia: agregue su nombre y siga compartiéndola. Los iniciadores son: Niv Adi, Emprendedor, Orador y Facilitador. Anteriormente, Coordinador de Conversaciones Estratégicas en el Ministerio de Defensa de Israel. Contacto: [email protected] Profesor Nago Humbert, Director del Centro de Investigación Humanitario para la Ética y la Salud, fundador de Médicos del Mundo (Médecins du Monde), anteriormente Jefe de la Media Luna Roja en Gaza, Director Regional de la OMS en Jerusalén. Contacto: [email protected]
  3 מתוך 100 חתימות
  נוצר/ה על ידי כח האמהות בחזית-תמרה אדלר-איילת השחר סיידוף -ניב עדי -אילת פלר מימון Picture