Skip to main content

אל: ראשי המפלגות המתמודדות בבחירות לכנסת ה24

50% נשים לכנסת

50% נשים לכנסת

אנו קוראים וקוראות לראשי המפלגות להבטיח ייצוג שווה לנשים ולכלול ברשימת המפלגה לכנסת ה-24 50% נשים. עדיין אפשר לשנות הרשימות.

למה זה חשוב?

שוויון מגדרי הוא אחד מאבני היסוד של כל חברה דמוקרטית.
ישראל נמצאת במקום ה-66 בעולם בשיעור הנשים המכהנות בפרלמנטים!
ייצוגן הדל של נשים במוקדי קבלת ההחלטות ובזירה הפוליטית ממקם את ישראל ברמה אחת עם מדינות העולם השלישי, ואינו עולה בקנה אחד עם עקרונות הדמוקרטיה ושוויון הזכויות.
מנהיגותן ותרומתן של נשים במרכזי קבלת החלטות בישראל ובעולם, מוכחת במחקרים בכלל ובמיוחד במשבר הנוכחי הפוקד את העולם. מדינות בראשן עמדו נשים ניהלו את משבר הקורונה בהצלחה רבה.
הבחירות לכנסת ה-24 הן הזדמנות לשנות!
אנו קוראים וקוראות לראשי המפלגות להבטיח ייצוג שווה לנשים ולכלול ברשימת המפלגה לכנסת ה-24 50% נשים. עדיין אפשר לשנות הרשימות.
אנו נצביע לרשימות למפלגות בהן יש 50% ייצוג לנשים
זהו מאבק לא רק על מקומן של הנשים במוקד קבלת ההחלטות הלאומי,
זה מאבק על פניה של החברה הישראלית כולה!
יחד נוביל שינוי וניצור חברה ערכית ושוויונית!

עדכונים

2021-01-31 20:50:37 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-01-31 12:10:58 +0200

שתי מפלגות כבר הכריזו שישבצו גברים ונשים בשיטת הריץ' רץ'. קוראות וקוראים לכל המפלגות להצטרף למפלגת העבודה ולמפלגה הדמוקרטית בשיבוץ השוויוני! נצביע למי שמבטיח.ה לנו ייצוג הולם, לא נתפשר על פחות מכך!

2021-01-28 20:14:52 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-01-28 12:35:04 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-01-28 11:08:16 +0200

הגעתם ל-10 חתימות