Skip to main content

אל: משרד המשפטים, המתאם הממשלתי למאבק בגזענות

גזענות זה לא דבר מצחיק!

גזענות זה לא דבר מצחיק!

אנו דורשים להסיר את הסרטון הגזעני המשווה מזרחים לחיות מהרשת ולהגדירו כמסית.

למה זה חשוב?

הסרטון הגזעני שהופץ על ידי נאור ציון חצה את כל הגבולות כאשר הוא מציג מזרחים כחיות, את התרבות שלהם כנחותה ובאופן כללי דואג להשפיל ולהסית נגד אוכלוסיה שלמה.

אנו יודעים על נתוני האפליה כלפי מזרחים ואת המשמעות הסימבולית, הכלכלית והפגיעה בחיים של תיוגם כנחותים ודורשים לשים לזה סוף. השפלה, הגחכה וביזוי של אוכלוסיה שלמה אינם הומור. התקבעות של סטריאוטיפים אלו מובילה בסופו של דבר לפרקטיקות מעשיות של הפליה והסללה של מזרחים בשוק העבודה, במערכת החינוך ובחיי היום יום.

איך היא תועבר

נגיש את החתימות למתאם במשרד המשפטים

עדכונים

2017-07-05 22:19:47 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-07-05 15:21:45 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-07-05 14:00:19 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-07-05 13:27:39 +0300

הגעתם ל-10 חתימות