Skip to main content

To: ראש הממשלה

המאבק להרחקת אסדת הגז

בקשתי: לשנות את ההחלטה למקם אסדה ימית לטיפול בגז בסמוך לחוף דור. אסדה לטיפול בגז יש למקם אך ורק מעל בארות הגז, כמקובל בעולם כולו, כדי להקטין את השפעת הזיהומים על הציבור ועל המרחב הימי.

Why is this important?

(1) אסדת מאגר תמר הממוקמת במרחק של 22 ק"מ מול חופי אשקלון, פולטת במצב שגרה חומרים מסרטנים וחשודים כמסרטנים בהיקפים של פי עשרות מבתי הזיקוק בחיפה ויותר מאשר כל המפעלים המנוטרים בישראל יחד! זאת על פי דו"ח פליטות מזהמים של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016. אסדת מאגר לוויתן תמוקם קרוב בהרבה אל החוף (פחות מ- 10 ק"מ מחוף דור) ותטפל בחומרים מסוכנים בהיקפים של פי 2.5 מאסדת תמר ולכן תשפיע יותר על הזיהום הסביבתי ועל בריאות הציבור.

(2) האסדה מול דור אמורה לפלוט מדי יום לים כ- 800 קוב של מי תוצר המופרדים מהגז הגולמי, שהנם עתירי מתכות כבדות המסוכנות לאדם. טרם נבחנה השפעת ההזרמות לים של מי התוצר על הביולוגיה הימית ועל מפעל התפלת המים הסמוך.

(3) צינור הקונדנסט (תוצר לוואי נדיף ורעיל של הפרדת הגז הגולמי למרכיביו) יעבור מעל אזורי מעיינות, בארות וקידוחי שתייה ואף בתוך אזורי מגן של קידוחי מי שתייה, בניגוד לתקנות בריאות העם (1995)! דליפת קונדנסט למי התהום תביא לנזק בלתי הפיך למקורות המים, בהיקף שישראל אינה ערוכה להתמודד עמו.

(4) אסדות סמוכות לחוף בקליפורניה הביאו למקרי שפך לים, להרס הביולוגיה הימית ולנזקים כספיים אדירים. מקרה שפך מ- 2015 מאסדה סמוכה לחוף בקליפורניה הביא לנזק של 96 מיליון דולר ולהחלטה על פירוק האסדה. שפך של קונדנסט מהאסדה המתוכננת יגיע בתוך שעות לחוף הישראלי ויצטבר עליו לדורות (!), כאשר ישראל לא ערוכה כלל לטיפול במקרי שפך מבחינת ציוד, כוח אדם מיומן וניסיון!

(5) מיכל הגיבוי של הקונדנסט הנדיף והמסרטן ממוקם בסמוך לאוכלוסיה ומהווה גורם סיכון מהותי לאורך זמן.

(6) כ- 2,200 איש בישראל מתים מדי שנה מזיהום אוויר (נתוני OECD). האסדה המתוכננת תאמיר מספר זה משמעותית.

(7) עלות התחלואה מזיהום אוויר בישראל נאמדת בכ- 27 מיליארד ש"ח בשנה (נתוני ארגון הבריאות העולמי). האסדה המתוכננת תאמיר מספר זה משמעותית.

(8) כ- 92% מהפרויקטים הימיים בעולם מאז 2010 מבוצעים באמצעות אסדת טיפול צפה מעל המאגר. זה הפתרון שעלינו לאמץ גם בהקשר של מאגר לוויתן.

(9) המדינה אישרה למאגרים אחרים (כריש ותנין) לטפל בגז באמצעות אסדה צפה ואף נובל אנרג'י עצמה, זכיינית מאגר לוויתן, נשוא עצומה זו, ביקשה זאת מהמדינה ב- 2015. רק פתרון זה ייתר את הסכנות הגדולות הכרוכות בהפקת גז טבעי וטיפול בו, כך שיתאים לשימוש לצורכי ייצור אנרגיה וימנע את ההשפעה הקשה על האוכלוסייה והסביבה מזיהום תוצרי הלוואי ואת הצורך להזרימם ולאחסנם ביבשה.

(10) החלופה המוצעת, אסדה צפה מעל בארות הגז, הנה זולה יותר, בטוחה יותר, יעילה יותר ומהירה יותר להזרמת הגז היבש ארצה. כך ישורתו גם צורכי האנרגיה של המשק מחד וגם צרכיו של הציבור לאוויר, מים וים נקיים, מה שיגרור הקטנת הסיכוי למחלות קשות, הכרוכות בנוכחות של אסדת טיפול בגז בקרבת החוף.

How it will be delivered

בפגישה אישית.

Links

Updates

2018-07-11 00:52:47 +0300

20,000 signatures reached

2018-07-03 23:00:27 +0300

10,000 signatures reached

2018-06-28 15:27:33 +0300

5,000 signatures reached

2017-12-03 10:23:05 +0200

1,000 signatures reached

2017-12-02 15:17:11 +0200

500 signatures reached

2017-12-02 00:14:36 +0200

100 signatures reached

2017-12-01 22:41:27 +0200

50 signatures reached

2017-12-01 22:31:15 +0200

25 signatures reached

2017-12-01 22:23:19 +0200

10 signatures reached