Skip to main content

אל: ח"כ מירב מיכאלי

הפרדת אישה מ'בן זוג רשום' במס הכנסה

שלום רב, בתהליך גירושי הבנתי שאני לא יכולה להיפרד מבן זוגי במס הכנסה ללא הסכמתו הוולונטרית בחתימה על טופס 4440. בישראל נהוג מודל מס מאוחד בו הכנסות שני בני הזוג מאוחדות-ומשלמים מס בהתאם למדרגת המס שהגיעו יחדיו. בני הזוג משלמים כך מס גבוה יותר, וזה מהווה תמריץ שלילי ליציאת נשים לשוק העבודה. למרות החוק המתיר היפרדות במס, נשים בד"כ כפופות ל'בן הזוג הרשום' שהוא, בדרך כלל, הבעל , שיש לו הכנסה גבוהה יותר. יש צורך במודל הפרדה, בו ישנו מיסוי נפרד של כל אחד מבני הזוג, כפי שנהוג במדינות רבות במערב.

למה זה חשוב?

כאשר המס מאוחד, בני הזוג משלמים מס גבוה יותר אם היו משלמים מס באופן נפרד. יש להכיר בנשים כישות עצמאית ונפרדת מבן הזוג. תשלום מס מאוחד מהווה מחסום לכניסת נשים לשוק העבודה. ישנה חבות משותפת של בני הזוג, ואם אחד מבני הזוג יוצר חוב למס הכנסה- שני בני הזוג מחויבים לשלמו- זה מהווה פתח לאלימות כלכלית. נשים פרודות לא יכולות להיפרד מ'בן הזוג הרשום'- הן לא מוכרות כגרושות, ולא כנשואות, ותלויות ברצונו הטוב של בן הזוג בחתימה על טופס מסויים, בעלי סרב, והחזר מס מגיע לחשבונו הבלעדי בלבד. הן מפסידות גם זכויות של אמהות חד הוריות, כמו מחיר למשתכן, מלגת לימודים לילדים והנחות בתשלומי ארנונה וחשמל. אני זקוקה לתמיכתכם כדי לעורר מודעות ולהביא לשינוי החקיקה על ידי חברי הכנסת.

עדכונים

2022-05-21 20:17:39 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-05-20 19:09:19 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-05-20 15:25:37 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-05-20 13:07:39 +0300

הגעתם ל-10 חתימות