Skip to main content

אל: ראש המועצה מר קובי אביבי

התנגדות להחלטת המועצה ללמידה מרחוק

פתיחת בית הספר ושמירה על שיגרה לפי כללי משרד הבריאות

למה זה חשוב?

אנו מוצאים כי יש להפוך את החלטת המועצה על סגירת בית הספר מבואות ומעבר ללמידה מרחוק הפוגעת בילדינו ובנו. אנו סבורים כי דווקא בעת הזו חשוב לשמור על שגרה, במיוחד כאשר בית ספר מבואות מצליח לתפקד ולתת מענה לצרכי ילדינו, הן לאלו שבבידוד בבית והן לאלו שמגיעים ללימודים בשטח בית הספר.

נציין כי החלטה זו לא עומדת בקנה אחד עם הרוח העולה ממשרד החינוך שחרט על דגלו להמשיך בשגרת הלימודים ולהשאיר את המעבר ללמידה מרחוק כברירה אחרונה. וזאת, נוכח ההכרה בחשיבות של יציבות עבור ילדינו.

חשוב לציין כי הלמידה מרחוק קשה ומאתגרת פי כמה לילדים בגיל בית ספר יסודי והצורך במפגש חברתי פיזי בכיתה עם המורה ועם החברים קריטי ללמידה ולהתפתחות.

נדגיש כי החלטת המועצה מאלצת אותנו ההורים לחדול משגרת עבודתנו, על אחת כמה וכמה בהתרעה כה קצרה. כמו כן עולה שאלה באשר לאפקטיביות של ההחלטה על סגירת בית הספר ותרומתה לצמצום התחלואה, בעוד המשק נכון לעכשיו פתוח ופועל כבשגרה.

לגבי הדרישה לבדיקת אנטיגן מוסדית לכל הילדים, לרבות כאלו שלא נחשפו לחולה מאומת, כתנאי לחזרה לביה"ס, נבקש לציין כי דרישה זו אינה על פי הנחיות משרד החינוך ועלולות רק לייצר כאוס נוסף.

על החתום ההורים,

עדכונים

2022-01-14 11:40:04 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-01-14 10:31:53 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-01-14 10:04:36 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-01-14 09:33:47 +0200

הגעתם ל-10 חתימות