Skip to main content

אל: מנהל מרחב דרום, רשות מקרקעי ישראל - ערן ראובני

הצילו את המצוק בשחרות!

הצילו את המצוק בשחרות!

הצטרפו לקריאתנו הדחופה לבטל את תכנית בניית אתר הנופש מיזם "בר במדבר" על מצוק שחרות!
המצוק הוא נכס טבע השייך לציבור, עלינו להפוך אותו לשמורת טבע.

למה זה חשוב?

אנו מתנגדים למיזם "בר במדבר" 12/02/147/4 גוש 39112 במיקומו הנוכחי.
המיזם מתוכנן להיבנות באזור בעל ייחודיות ורגישות נופית, אקולוגית, גאולוגית, היסטורית וסביבתית. על ראש מצוק המאופיין בתצורות גיאומורפולוגיות מיוחדות, ליד מעלה שחרות העתיק ובסמוך למעיין שמהווה את מקור המים הטבעי היחיד באזור ליעלים ושאר בעלי החיים.

יישום התוכנית מתבסס על מסמכים שהוגשו לוועדה המחוזית בשנת 2011 ותכנון משנים
קודמות לכך. בעשור שחלף מאז תוכנן המיזם, חלו בארץ ובעולם שינויים דרמטיים בהבנות
ובתפיסות שמירת הטבע והסביבה, קיימות ויחסי הגומלין בין האדם לטבע סביבו.

אנו, תושבי ותושבות חבל אילות, בעד מיזמים השומרים על ערכי הטבע ואינם יוצרים מפגעי רעש, זיהום אור ואויר ושאינם פוגעים באיכות החיים של תושבי הסביבה ובעלי החיים תוך שמירה על תהליכי תיכנון שקופים ובשיתוף
התושבים.

אנו מפצירים מערן ראובני, מנהל מרחב דרום, אשר בידו הסמכות- לעצור לאלתר כל פעולה פיזית בשטח המתוכנן כדי לבחון מחדש את ההשפעות של המיזם על סביבתו הייחודית.

הצטרפו ושתפו!

עדכונים

2020-06-28 11:50:10 +0300

הגעתם ל-10 חתימות