Skip to main content

אל: חברי מועצת העיר לוד

הציבור הערבי בלוד נחנק

הציבור הערבי בלוד נחנק

תושבי פרדס שניר דורשים להקפיא מיידית את צווי ההריסה ולקיים מו''מ עם התושבי השכונה על הסדרת הבניה ופתרון למצוקת הדיור!
הריסת בתים הורסת חיים של משפחות שלמות, פוגעת ביכולת המשפחה לנהל אורך חיים נורמטיבי ומרחיבה מעגלי העוני והפשע.

למה זה חשוב?

העירייה (שממתגת את עצמה כפנינה אורבנית מתפתחת) חילקה לאחרונה עשרות צווי הריסת בתים לאנשים שאין להם לאן ללכת ומבלי שניתנה להם או לאוכלוסיה הערבית בלוד חלופות דיור בעיר או היתרי בניה על אדמתם או מיזמי בניה שיקלו על התושבים ויאפשרו להם לממש את הזכות הבסיסית לבית על פי חוק.
ממש בימים אלו עיריית לוד מתכוונת להרוס בית למשפחה קשת יום בת 9 נפשות, בני הזוג ושבעת ילדיהם חיים בתנאים קשים מאוד ומתקיימים מקצבת הנכות של האב.
זו המציאות של משפחת אהווידי ושל עוד עשרות משפחות משכונת פרדס שניר בעיר לוד – שכונה שבקושי יש בה כביש, הרחובות שלה צרים וחשוכים, הפשע והעוני בריכוז גבוה. המשפחות גדלות ומתרחבות, מצוקת הדיור הולכת ומחמירה, והעירייה נלחמת בתושביה על ידי הריסת בתיהם, בלי להציע אלטרנטיבה.
הריסת בתים הורסת חיים של משפחות שלמות, פוגעת ביכולת המשפחה לנהל אורך חיים נורמטיבי ומרחיבה מעגלי העוני והפשע.
תמכו בדרישה של תושבי פרדס שניר להקפיא מיידית את צווי ההריסה ולקיים מו''מ עם תושבי השכונה על הסדרת הבניה ופתרון למצוקת הדיור בציבור הערבי בעיר.


הסיבה שהצטרפתי

  • התושבים הערבים יש להם זכיות הם אזרחי מדינת ישראל

עדכונים

2020-12-23 16:06:23 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-12-15 06:12:45 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-12-14 21:38:45 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-12-14 20:38:16 +0200

הגעתם ל-10 חתימות