Skip to main content

אל: שר האוצר משה כחלון ושר הרווחה חיים כץ

כחלון - תסתכל לנו בעיניים

אנו דורשות/ים משר האוצר משה כחלון ומשר הרווחה חיים כץ - קחו אחריות על מצב השירותים החברתיים בישראל!

אנחנו דורשות/ים פתרון מיידי למגיפת האלימות כנגד עובדות ועובדים סוציאליים ברחבי הארץ.

אנחנו דורשות/ים כניסה למשא ומתן אמיתי על תנאי העבודה והתעסוקה הירודים והעומסים הבלתי אפשריים של העובדות והעובדים הסוציאליים.

למה זה חשוב?

האלימות כלפי עובדות ועובדים סוציאליים הינה תופעה מתמשכת ורבת שנים, אשר בחודשים האחרונים הגיעה לשיאים מבחינת חומרה. אנחנו לא יכולות/ים לחכות יותר! בשבוע השני של חודש נובמבר קיבלנו חמישה דיווחים על מקרי אלימות קיצוניים, ובהם תקיפה מתוכננת של עובדת סוציאלית בפטיש.

האלימות אינה מתקיימת בריק, ובעוד שאיננו מצדיקים אלימות באשר היא, אנו מבינים שאלימות זו היא סימפטום של המצוקה בה נמצאים השירותים החברתיים בישראל והמשבר העמוק בו נמצא מקצוע העבודה הסוציאלית.

הפתרונות שאנחנו דורשים הם נרחבים והוליסטים, ומתייחסים הן למוגנות העובדות/ים, הן לנראות המבנים של השירותים והן לתנאי ההעסקה והשכר.

לאור זאת יצאנו למאבק על דמותה של מדינת הרווחה בישראל!

* איור: גיא מורד

Links

עדכונים

2018-12-12 13:49:59 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2018-12-05 19:21:00 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2018-12-04 18:04:28 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2018-12-04 16:58:30 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2018-12-04 16:02:02 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-12-04 15:56:43 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-12-04 15:53:38 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-12-04 15:51:05 +0200

הגעתם ל-10 חתימות