Skip to main content

אל: הכנסת וראשי הקואליציה

לא על חשבוננו!

דחו על הסף את דרישת הציונות הדתית ויהדות התורה לעגן בחקיקה אפליה מגדרית. הפרדה זו אפליה!

למה זה חשוב?

עדכון 13.8.23: לאחר שהיועמ״שית אסרה על הפיילוט להפרדה מגדרית במעיינות משה גפני יו״ר יהדות התורה, השרה עידית סילמן והמפלגות הדתיות נחושים להכשיר הפרדה מגדרית בחוק. זה המשך ישיר לדרישה של יהדות התורה והציונות הדתית בהסכמים הקואליציונים להכשיר בחקיקה הפרדה מגדרית ואפליה פסולה נגד נשים ולהט״ב. ביטול עילת הסבירות מקל כמובן על חקיקת חוקים מפלים מעין אלו והסכנה היא אמיתית ובהולה.

80,000 מאיתנו הצטרפו להתנגדות להכשרת האפליה בהסכמים הקואליציונים, ועכשיו הזמן להכפיל את הלחץ ולעצור כל ניסיון לחקיקה לא דמוקרטית.

רוח ההפרדה המגדרית של ממשלת הימין השמרנית כבר נמצאת בכל מקום. רק השבוע סירבו להעלות אישה לאוטובוס ציבורי בתירוץ שזה "יום של גברים״, בספריות ציבוריות בירושלים יש שעות נפרדות לילדות ולילדים - כולל בהפרדה של אמהות או אבות מילדיהם! ותארים שלמים במכללות מתקיימים בהפרדה מלאה, כולל בשעות המזכירות והספריה. נורא ככל שיהיה המצב הנוכחי - אם לא נפעל עכשיו, זו רק ההתחלה.

כל הדוגמאות האלו ורבות אחרות מוכיחות שהפרדה היא הדרה. מדובר בניסיון של קיצונים למחוק נשים וילדות מהמרחב הציבורי וממוקדי קבלת ההחלטות ולהפשיט אותנו מהאנושיות שלנו לכדי אובייקט למבט הגברי.

הצטרפו לקריאה: נפרד זה לא שווה! זכויות נשים הן זכויות אדם, וכשכוחות קיצוניים מנסים להפלות נשים בחסות החוק, אנחנו חייבות וחייבים לפעול. הצטרפו עכשיו לקריאה לדחות את דרישת המפלגות הדתיות ולהגן על הזכות הבסיסית של נשות ישראל לשוויון. אפשר לעצור את החקיקה המסוכנת אם נפעל עכשיו. הוסף.י את שמך ושתפ.י לכל עבר:

עדכונים

2022-11-22 11:08:56 +0200

הגעתם ל-50,000 חתימות

2022-11-21 17:57:46 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2022-11-21 15:51:33 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2022-11-21 14:16:22 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2022-11-21 10:47:03 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-11-21 10:01:03 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-11-21 08:59:09 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-11-21 08:33:40 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-11-21 08:19:25 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-11-21 08:11:42 +0200

הגעתם ל-10 חתימות