Skip to main content

אל: לראש הממשלה ולשר הפנים

לא לגירוש הפליטים

לא לגירוש הפליטים

שינוי החלטת הממשלה בנוגע לגירוש הפליטים מסודן ואריתריאה, גירוש שידון אותם להמשך סבל ואף לסכנת חיים.

למה זה חשוב?

אני בתם של מי שהיו פליטים. כך קראו להוריי, כשהגיעו ארצה לאחר המלחמה.

הוריי היו פליטים מרגע שפרצה מלחמת העולם השנייה, עד שהיו ל"ניצולי שואה" עם סיומה. הם היו פליטי הרשע האנושי, וחווית היותם פליטים צבעה את כל חייהם, גם כשהצליחו לשקם אותם מהריסות נעוריהם העשנים, כאן בארץ.

כבת למי שהיו פליטים, אני מתקוממת לנוכח המדיניות הלא הומאנית והבלתי מוסרית בעליל של מדינתי.
בסוף נובמבר 2017 אישר בג"צ את החלטת הממשלה לסגור את מתקן "חולות" בעוד שלושה חודשים. לפליטים מסודן ואריתריאה יוותרו לאחר מכן שתי אופציות: להיות מגורשים למדינה שלישית באפריקה – שם יהיו חייהם נתונים שוב בסכנה, או להיכלא.
בישראל חיים כיום לא יותר מ-40,000 מבקשי מקלט. חלקם ברחו ממלחמות, חלקם מעוני ורעב, ורבים עברו מסע ייסורים ועינויים בדרכם לכאן.
מדינת ישראל, מדינתי, שאליה הגיעו הוריי כשהיו פליטים, הייתה אמורה להעניק הגנה לאותם מבקשי מקלט, ואפשרויות לקיום בכל רחבי הארץ. לא חסרים פתרונות אשר יאפשרו את קיומם בכבוד, ולא על חשבון תושבי דרום תל אביב בלבד, שחייהם הקשים ממילא הפכו, אכן, לקשים עוד יותר. מה שחסר הוא הרצון, הלב הפתוח.
תחת זאת בוחרת הממשלה למרר את חיי הפליטים ולדון אותם לכלא, או לחילופין, להמשך מסע של פליטות, סבל וסכנת חיים באוגנדה, או רואנדה.
מדינה בת קרוב ל-9 מיליון תושבים שהוקמה, בין היתר, להיות בית לפליטים (נכון, פליטי עמה), יכולה להרשות לעצמה להיות נדיבה ולאפשר ל-40,000 פליטים להיקלט בה.
אני קוראת לממשלת ישראל לחזור בה מהחלטתה וקוראת לכם להצטרף אליי בקריאה זו.
אירית פינק.


הסיבה שהצטרפתי

  • הפליטים עברו יסורים רבים עד שהיגיעו לפה ואין להם לאן לחזור. דור הורינו היו פליטים שאף מדינה לא רצתה, עכשיו אנחנו צריכים להיות הראשונים לקלוט פליטים.
  • קראתי את השיר שיהודה אטלס כתב מתוך סיפור אמיתי של אחד הילדים הפליטים על המסע הנוראי והמזעזע שעברו עד שהגיעו לישראל.כל ישראלי אנושי חייב להיות נגד לשלוח אנשים לתוך תופת שכזאת
  • במקום לשלם לממשלת אוגנדה ורואנדה 5000$ לכל מגורש שיועבר אליהן, עדיף לאין שיעור הענקת הסכומים הללו לחקלאים אשר יעסיקו, כל אחד, עובד זר. בכך תיפתרנה שתי בעיות - כח אדם לחקלאות ופיזור מבקשי המקלט בכל הארץ, תוך מתן אפשרות קיום הוגנת להם ולמשפחותיהם. מי שיפסיד כאן הן חברות כח האדם המייבאות כח עבודה זול מארצות העולם השלישי, כנראה בסיוע מסיבי של גורמים ממשלתיים אצלנו. מעניין יהיה לבדוק את מהות הקשרים בין חברות כח האדם לבין המימסד השלטוני בארץ.

עדכונים

2018-01-06 15:29:03 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2018-01-03 13:57:52 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2018-01-02 10:39:34 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-01-01 20:35:13 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-01-01 18:40:06 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-01-01 15:49:48 +0200

הגעתם ל-10 חתימות