Skip to main content

אל: משרד החינוך ועיריית כרמיאל

לא לאפליית תלמידים ערבים!

הצטרפו לדרישה ממשרד החינוך ועיריית כרמיאל להנגיש לתלמידים הערבים את זכויותיהם המלאות לחינוך כאזרחים שווים במדינה דמוקרטית וזאת בהתאם לאמנה לזכויות הילד הבינלאומית, חוק כבוד האדם וחירותו והכרזת המדינה לפיה ישראל "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ללא הבדלי דת, גזע ומין"

*הצילום באדיבות המשפחה.

למה זה חשוב?

ההחלטה להדיר ילדים ערבים מכרמיאל בטענה שצביונה היהודי של העיר נועד לבסס את ההתיישבות היהודית בגליל ולכן הקמת בית בספר בשפה הערבית והסעות לתלמידים ערביים, עלולות לשנות את המאזן הדמוגרפי ולפגוע בצביונה של העיר, היא החלטה המפלה את האזרחים הערבים על רקע מוצאם, כלומר זוהי החלטה גזענית.

השיקול להעדיף ילדים יהודים בכרמיאל מעוגן בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, מוכיח שוב את הפוטנציאל המסוכן הטמון בחוק זה. אנו נחרדים מהאפליה המתעצמת כנגד האזרחים הערבים במדינה שהוקמה על ידי צאצאי הקורבנות למען ייסודה של חברה המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום למען כל תושביה.

חתמו על העצומה המופנית למשרד החינוך ולעיריית כרמיאל: להשוות מיד את מעמדם של תלמידים ערבים כאזרחים שווים במדינה דמוקרטית!

מאמרים:
1. נעה שפיגל, ביהמ"ש הכשיר מחיקת תביעה של ילדים ערבים מכרמיאל באמצעות חוק הלאום
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9368926
2. קאסם בכרי, בסה"כ ביקשנו הוצאות נסיעה
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.9368926
3) Israël : Le nouvel apartheid
https://fb.watch/2tgbkPkl-C/

יזמו את העצומה: ד"ר נגה וולף, פרופ' עירית קינן, ד"ר ענת רימון אור

עדכונים

2020-12-28 22:38:46 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-12-20 20:58:58 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-12-20 19:25:40 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-12-20 16:25:59 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-12-20 15:18:36 +0200

הגעתם ל-10 חתימות