Skip to main content

אל: כבוד נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין

עצרו את הגירוש מבקעת הירדן!

אנו החתומות/ים מטה קוראים לך למנוע את מימוש כוונת המדינה לגרש, מאדמתם ומבתיהם, את כל 300 הנפשות מקהילות הרועים באום ג'מאל ועין אלחילווה בצפון בקעת הירדן.

למה זה חשוב?

הצו, בחתימת האלוף רוני נומה מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, הונח ביום חמישי ה- 9.11 מתחת לאבן בצד הדרך לכפרים הוא נושא את תאריך 1.11, ומורה לכל התושבים המתגוררים על שטח שהוכרז מתוחם, (ציר צלצלן), לפנות את מקומות מושבם על מטלטליהם, בעלי החיים, ומחסותיהם תוך 8 ימים מיום הוצאת הצו. כלומר, המגרשים יכולים להגיע בכל רגע.

ואנו שואלות/ים, אדוני הנשיא, אנא יפנו 30 משפחות על טפם וזקניהם יחד עם 5,000 ראשי צאן, פרות וגמלים; איכה ישברו שבר, מאין יביאו מים לאנשים ולבעלי החיים, ובאילו מחסות יחסו בחום היום ובקור הלילה ובעת הגשמים?- לכל אלו אין פתרון ואין חלופה בצו. ושמא בכלל לא אכפת להם למוסריו.

הריסות מגורים, גירושים והתנכלויות הם לחם חוקם של תושבי בקעת הירדן מאז הכיבוש ב-67. עד עתה מעשים מסוג זה בוצעו במספרים בודדים בכל מקרה. הפעם נפל דבר חמור, גירושם של יותר משלוש מאות בני אדם, שלתארו במילים- בלתי אנושי, בלתי מוסרי ואכזרי- הן מילים עדינות. חורבן חיים לא פחות הוא התיאור הנכון.

ממשלות ישראל לדורותיה הצרו במיוחד את רגלי הפלסטינים בשטחי C, מתוך כוונה לא מוסתרת לפנות כמה שיותר תושבים, כדי להכשיר את השטחים לסיפוח עתידי ולהושיב בהם עוד ועוד התנחלויות.

קריאות מחאה כבר נשמעות בקהילה הבינלאומית הדבקה באמנות הבינלאומיות אשר מגדירות להפליא את זכויות העמים הנכבשים ואת חובותיהם של הכובשים כלפי הנכבשים.

כבוד הנשיא, ביודענו את חרדתך לדמותה ולגורלה של ישראל, אנו שוטחים את בקשתנו: אנא עשה שלעוול הזה לא תהיה תקומה.

העתקים:
אלוף רוני נומה, מפקד כוחות צה״ל בגדה המערבית.
אלוף יואב מרדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

העצומה ביוזמת קואליציית בקעת הירדן

עדכונים

2017-11-17 22:00:07 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2017-11-16 17:41:22 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2017-11-16 10:05:09 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2017-11-16 09:10:55 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2017-11-16 08:32:13 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2017-11-16 07:36:19 +0200

הגעתם ל-10 חתימות

חלק מהחתימות בעצומה זו נאספו באופן ידני, ועדיין לא אומתו על ידי זזים בקהילה.