Skip to main content

To: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מנהל מקרקעי ישראל ומשה ליאון

להציל את עמק התימנים בעין כרם

תוכנית חדשה של רשות מקרקעי ישראל לעמק התימנים מאיימת לגרש משפחות ותיקות מבתיהן ולהרוס את המרקם של העמק היפהפה. אנו קוראים לך ראש העיר, משה ליאון, לפעול כדי למנוע את ההרס והחורבן, ולתקן עוול ארוך שנים.

Why is this important?

**עדכון 19.3.24: היום יתקיים דיון בגורלו של עמק התימנים ותושביו.
בואו, תמכו בתושבים, ובעתיד של עין כרם. נוכחות הציבור בדיון או בחלקו חשובה ביותר!!!
יום שלישי 19/3/24 בין 10:30 – 16:30 בועדה המחוזית רחוב שלומציון 1 ירושלים

*עדכון חשוב, 29.3.22*: קיבלנו הארכה להגשת ההתנגדויות! תושבי עין כרם - בואו להתנגד לתוכנית שתהרוס את השכונה שלנו! ביום ראשון הבא, 3.4 בין השעות 18:00-16:30, תתקיים במתנ״ס חתימה על התנגדויות לתוכנית. ההתנגדויות יוגשו לוועדה המחוזית עד ל-12.4.22.

קהילת עמק התימנים שבעין כרם עומדת בפני תכנית דורסנית המאיימת לגזול מהתושבים את זכויותיהם, להרוס בתים, לגרש משפחות ותיקות מבתיהן, ולהחריב את המרקם הטבעי והייחודי של העמק.
הקהילה חיה ופועלת במקום כבר 70 שנה. לאורך השנים, מאז שיושבו במקום בשנת 1949, סבלו התושבים מהזנחה מצד הרשויות. שיאה של ההזנחה וההתעלמות היתה בשנת 1985 כאשר הפכו את העמק על בתיו ותושביו לשטח ציבורי פתוח. החלת השצ"פ שללה מתושבי העמק את הזכויות אשר באותה עת הוענקו ליתר תושבי עין כרם. רוב תושבי עמק התימנים נותרו בעל כורחם במעמד של דיירי עמידר. מכולם נשללה היכולת לחיות ולהתפתח במקום מגוריהם באופן נורמטיבי.
כבר בעת החלת השצ"פ היה ברור לכל הגורמים שמדובר בטעות שיש לתקנה. הרשויות ביקשו לצופף את הבינוי בעמק, תומכי שימור עין כרם התנגדו לכך, והעוול כלפי התושבים נמשך.
בימים אלו הפקידה רשות מקרקעי ישראל תוכנית אשר הוכנה בתיאום עם הוועדה המחוזית, ללא התייחסות למצב בשטח ולנתונים הטבעיים של המקום, מבלי להתחשב בעוול ארוך השנים, וללא שיתוף ציבור. תוכנית זו היא הרסנית לקהילת עמק התימנים ולעין כרם כולה.
אנחנו פונים למשה ליאון כמי שאמון על טובתה של ירושלים ותושביה למנוע את ההרס והחורבן, ולתקן עוול ארוך שנים של החלת שטח ציבורי פתוח על בתי מגורים מיושבים.
התוכנית אינה פותרת את הבעיות שנוצרו עקב החלת השצ״פ אלא מחריפה אותן.
יש לקשור הסדרה קניינית ותכנונית יחדיו ולקיים הליך המשלב השבת זכויות שנמנעו מהתושבים ופתרון בעיות שנוצרו עקב הכשל התכנוני.
יש להחזיר את התוכנית ההרסנית לשולחן המתכננים על מנת שיתכננו בשיתוף התושבים! תוכנית המשמרת קהילה נוף ומורשת. תוכנית אשר לא תגרש משפחות מבתיהן, ותשמור על הפנינה הייחודית לדורות הבאים.
משה ליאון, אנחנו קוראים לך לפעול מול רמ"י ומול הוועדה המחוזית אשר מאשרת בימים אלו תוכניות בנייה גרנדיוזיות והרסניות לעין כרם בשטחים ירוקים, אך מבקשת להצטייר כירוקה על חשבון הרס הבתים והמשפחות שלנו, וגזילת קרקעות שבבעלותנו.

די להרס ודי לאפליה!
כן לשימור וכן לקהילה!
הצטרפו אלינו כדי לדרוש מראש העיר משה ליאון להתנגד לתוכנית ולפעול למען שימור הקהילה, הנוף והמורשת של עמק התימנים.
צילום: חגי אגמון שניר

How it will be delivered

החתימות יוגשו לוועדה המחוזית דרך אתר הגשת ההתנגדויות

Updates

2022-03-12 21:17:01 +0200

1,000 signatures reached

2022-03-12 07:53:18 +0200

500 signatures reached

2022-03-11 14:38:13 +0200

100 signatures reached

2022-03-11 13:54:49 +0200

50 signatures reached

2022-03-11 13:13:46 +0200

25 signatures reached

2022-03-11 12:41:52 +0200

10 signatures reached