Skip to main content

אל: פרקליט המדינה, עו״ד שי ניצן והמפכ״ל, מוטי כהן

לא לתורת הגזע! חיקרו את המסיתים

https://www.youtube.com/watch?v=mHjw7nFxhdg&feature=youtu.be

הצטרפו לדרישה מפרקליט המדינה וממפכ"ל המשטרה לפתוח בחקירה פלילית של הרבנים במכינה ובישיבה של בני דוד בעלי. חינוך לגזענות, הסתה לגזענות, וחינוך לתורת הגזע לא יכולים להתקיים במדינת ישראל. אנו דורשים חקירה פלילית מיידית!

למה זה חשוב?

הקלטות של הרב קשתיאל ושל הרב רדלר מראות שבמכינה ובישיבה ״בני דוד״ מחנכים את הצעירים על פי תורת הגזע. מאמירות של "לערבים יש בעיה גנטית" ועד ״באידיאולוגיה שלו [היטלר] הוא צודק ... חוץ מזה שהוא בצד הלא נכון", הרבנים קשתיאל ורדלר מסיתים לגזענות ומצדיקים את תורת הגזענות באור יום ובמימון כספי הציבור.

הרבנים תועדו בשיעורים בהם חלק מהם מהווים הסתה לגזענות, שחוצה את הגבול של חופש הביטוי ומהווה עבירה פלילית של הסתה לגזענות (סעיף 144א. לחוק העונשין), שמוגדרת כרדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני.

חתמו על העצומה לפרקליט המדינה ולמפכ"ל המשטרה: פתחו מיד בחקירה של הרבנים במכינה ובישיבה של בני דוד בעלי. חינוך לגזענות, הסתה לגזענות, וחינוך לתורת הגזע לא יכולים להתקיים במדינת ישראל. אנו דורשים חקירה פלילית מיידית!

עדכונים

2019-05-03 12:52:58 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-05-03 01:50:06 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-05-01 21:52:59 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-05-01 15:51:43 +0300

הגעתם ל-10 חתימות