Skip to main content

אל: ממשלת ישראל

לפרק עכשיו את המאחז הלא חוקי גבעת רונן!

כידוע, מתנחלים מהמאחז הבלתי חוקי "גבעת רונן" מתנכלים לתושבי הכפר השכן בורין, משחיתים בו רכוש, ותוקפים את תושביו. לאחרונה, הם תקפו באכזריות רבה גם פעילי שמאל ישראלים שבו להזדהות עם תושבי הכפר ולסייע בשיקום חלקות הזיתים שלו. מן הראוי שמאחז זה יפונה ושהאנשים מבין תושביו שתקפו והשחיתו רכוש יועמדו לדין לפי החוק.

למה זה חשוב?

מתנחלים מהמאחז הבלתי חוקי "גבעת רונן" מתנכלים לתושבי הכפר השכן בורין, משחיתים בו רכוש, ותוקפים את תושביו. לאחרונה, הם תקפו באכזריות רבה גם פעילי שמאל ישראלים שבו להזדהות עם תושבי הכפר ולסייע בשיקום חלקות הזיתים שלו. במדינה מתוקנת, מי שמשחית רכוש ותוקף אנשים עומד לדין. זאת ועוד, מאחז בלתי חוקי שמבין תושביו יש לא מועטים שמתנהגים באלימות כלפי שכניהם, לא צריך לעמוד על תלו. חשוב לשים גבול לאלימות זו ולהרחיק את הקבוצה האלימה מתושבי הכפר בורין שאליה הם מתנהגים בבריונות ובאלימות קשה.

עדכונים

2022-01-23 09:15:26 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-01-22 15:42:47 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-01-22 10:42:35 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-01-22 10:14:44 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-01-22 09:57:30 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-01-22 09:46:04 +0200

הגעתם ל-10 חתימות