Skip to main content

אל: יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל

מכתב גלוי ללשכת עורכי הדין הקורא לחזור מההחלטה על השעיית רשיונו של עו"ד ברק כהן

מכתב גלוי ללשכת עורכי הדין הקורא לחזור מההחלטה על השעיית רשיונו של עו"ד ברק כהן

להלן מכתב גלוי ללשכת עורכי-הדין בישראל, מטעם עו"ד, משפטנים/ות ואנשי/נשות משפט, במחאה נגד החלטת בית הדין המשמעתי המחוזי בתל אביב, שקיבל את תלונת לשכת עורכי הדין והורה (בדעת רוב) על השעיית רישיונו של עו"ד ברק כהן למשך שנה וחצי, בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו עקב פעילותו הציבורית נגד התנהלות המערכת הבנקאית.
____________________________________________________________

למה זה חשוב?

אנו, עורכי ועורכות דין, קוראים ללשכת עורכי הדין לחזור בה מהחלטתה האומללה לפגוע בפרנסתו של חברנו למקצוע, ‏עו"ד ברק כהן, ולהקפיא את רישיונו למשך שנה וחצי, במטרה להשתיקו ולמנוע את המשך המאבק הציבורי אותו הוא מוביל כנגד הפגיעה של המערכת הבנקאית באזרחים. כפי שקבע במפורש בית המשפט המחוזי (ביום 5.4.17), עו"ד כהן ושותפיו לדרך, יצאו למאבק ציבורי אותנטי נגד הליכי הגבייה הפוגעניים של הבנקים בישראל, תוך מימוש חופש הביטוי המוקנה להם (אף אם תוך חציית גבולות מסוימים של נימוס).

בין אם מסכימים ‏עם המסרים ועם דרך המחאה בה בחר עו"ד כהן ובין אם לאו, אין כל הצדקה לפגיעה המוקדמת ומרחיקת הלכת ‏בעיסוקו ובפרנסתו. נוכח העובדה שהתיק הפלילי תלוי ועומד, ובפרט נוכח קביעתו כאמור של בית המשפט המחוזי, פסילתו של עו"ד כהן מלשמש כעורך דין בתקופת הביניים עד להכרעה הפלילית משמשת להענשתו בגין מעשים שטרם נקבע כי הם פליליים, באופן שסותר את עקרון החוקיות וחזקת החפות, ובאופן המייצר אפקט מצנן ברור.

כפי שציין עו"ד יוסי בן דויד, חבר בבית הדין המשמעתי שהיה בדעת מיעוט שאין להשעות את עו"ד כהן בשלב זה, אין לעבירות המיוחסות לעו"ד כהן כל נגיעה למקצוע עריכת דין ולשירותים המוענקים על ידו, והשעיה זמנית בנסיבות אלה חוטאת ללשון החוק ולפסיקת בית הדין, לפיהם יש לעשות שימוש בסמכות זו רק במקרים חריגים ונדירים.

אנו חולקים וחולקות על תפיסתה הצרה של לשכת עורכי הדין וועדת האתיקה בניסיונה לעצב את דמותו של עורך הדין כדמות מנומסת – אך לא כדמות פעילה חברתית; כדמות מרוממת מעל העם - על פני זו המחזיקה בתפקיד מרכזי בהובלתו, בהשמעת קולו, בסיוע בקידום זכויותיו, ובראש ובראשונה מתן לגיטימציה מלאה להשמעת קולו כנגד עוולות המתרחשות סביבו על ידי כוחות גדולים ממנו. זהו תפקידה של לשכת עורכי הדין להעניק הגנה ולעמוד לצד עורכי דין המבצעים את תפקידם למען החברה, ולא לפעול נגדם כמו במקרה זה.

אנו סבורים וסבורות שעל לשכת עורכי הדין לעודד, ובוודאי לא לדכא, את השאיפה שעורכי דין במדינת ישראל, כנציגי שלטון החוק והצדק, ינצלו את ידיעותיהם וכישוריהם מעבר להבטחת הכנסתם, למען מטרות ציבוריות רחבות וחשובות יותר לכלל ולמען הגנה על האוכלוסיות המוחלשות בחברתנו.

אנו קוראים ללשכת עורכי הדין לחזור בה מתלונתה נגד עו"ד כהן ולהתייצב לצדו בערעור שישמע בבית הדין המשמעתי הארצי.


הסיבה שהצטרפתי

  • הגנה על חופש הביטוי
  • גם מניעת פוליטיזציה של לשכת עורכי דין, גם מניעת התעמרות של לשכת עורכי דין בחבריה וגם שמירה על עקרון חופש הביטוי.
  • רדיפה פוליטית , פגיעה בדמוקרטיה , והשתקת מתנגדי המשטר

עדכונים

2017-07-08 10:39:28 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2017-06-30 08:55:24 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-06-29 19:32:58 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-06-29 16:45:19 +0300

הגעתם ל-10 חתימות