Skip to main content

To: יוסי חביליו

מרכז העיר המנדטורית,לשימור מלא! לא למגדלים !

שלמרות התנגדויות של התושבים והמנהל הקהילתי לב העיר ודרישתו לשינוי מרקמי המותאם לאיזור ולצביון המנדטורי התוכנית אושרה גם בועדה המקומית וגם המחוזית תוך התעלמות גורפת מהשלכות ההרסניות של התוכנית " מתחם פזגז" על האיזור כולו ועל תושביו. מבקשת התערבותו הדחופה לפני שיהיה מאוחר מדי

Why is this important?

כי אין עוד בניה כזו.בתים משנות העשרים והשלושים של המאה שעברה,מול משכן הכנסת הישנה.אמור להיות כולו לשימור מחמיר שבמחמירים ולא הזדמנות נדלנית ליזמים ולכל המרבה במחיר

Updates

2022-02-08 07:32:20 +0200

10 signatures reached