Skip to main content

אל: ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון

משאירים את בי״ס אופק בבית - לא זורקים קהילה שלמה במחטף

אנו הורי ובוגרי אופק, קוראים לך משה ליאון - ראש העיר, לא להפקיר את ילדי אופק. הילדים חוו טלטלות רבות בשנים האחרונות ורק כעת שבו לשגרת לימודים יציבה בבית הספר המחודש. לא ניתן יד להעברת בית הספר בצורה לא אחראית.

למה זה חשוב?

לאחרונה התבשרנו שבית הספר אופק עתיד לעבור ממבנה ששופץ עבורם בשכונת רמות למתחם בית ספר גבעת גונן בשכונת פת. המעבר מתוכנן להתבצע כבר בשנת הלימודים הקרובה, תשפ״ג. זאת, על אף שלא בוצע מיפוי צרכים מקיף, לא נערכה כל תוכנית לחלוקת המתחם בגונן ולשיפוץ הנדרש, ולא נערך כל הליך של היוועצות עם הצוותים המקצועיים של בתי הספר ומשרד החינוך או הליך שיתוף ציבור עם קהילות בתי הספר.

נציגי העירייה ומנח״י טוענים כי העברת אופק אמורה לשרת בתי ספר אחרים שיתפסו את מבנה בית הספר. ליבנו עם כל מוסד חינוכי וקהילה שאינם זוכים למענה הולם, אך לא סביר בעינינו שילדי אופק ייפגעו בכדי לתת מענה לילדים אחרים. לא מתקנים עוולה אחת, באחרת.

בית הספר אופק הוא מרכז המחוננים היחיד בירושלים וסביבתה. בית הספר משרת את תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי דתי ולומדים בו כ-1,350 תלמידים מכל רחבי העיר, בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

מזה כ-30 שנה משמש אופק כחממת איכות ומצוינות. בוגרי בית הספר רבים מובילים את מסורת ההצטיינות בתפקידים בכירים במחקר ופיתוח, באקדמיה, בממשלה, בצה״ל ובכל שדרות החברה הישראלית.

מרחב בית הספר אופק כולל חללי חוץ ופנים שמשקפים את חוויית הלמידה הייחודית לאופק. בשנה האחרונה אישר מנח״י שיפוץ מקיף במתחם בית הספר בעלות של 2 מיליון ש״ח כדי לענות על הצרכים הפדגוגיים הייחודיים של הוראת המחוננים. השיפוץ נערך לאחר סקר צרכים מקיף שהוביל מנהל בית הספר יחד עם צוות המורים ובחלקו מומן גם מכספי תשלומי ההורים של תלמידי בית הספר.

בית הספר עבר בשנים האחרונות טלטלות לא מעטות. החלפת מספר מנהלים בשנים ספורות, לימודים בתקופת מגיפה, שיפוצים ממושכים, ומשבר אמון עם מנח״י ששלחו למורים רבים מכתבי פיטורים והביאו לכך שתלמידים ומורים רבים עזבו את בית הספר. בתחילת השנה אף התבשרנו שתלמידים מבית ספר אחר ילמדו במתחם בית הספר שלנו - דבר המקשה ומפריע את שגרת הלימודים. "סל" חריג ומטלטל בכל קנה מידה שהקשה מאוד על רבים מתלמידי בית הספר שלצד המחוננות סובלים מהפרעות בוויסות חושי, הפרעות קשב וריכוז ומתקשים להסתגל לשינויים. בית הספר זקוק לשקט תעשייתי של מספר שנים כדי להפנות את כל המרץ והמשאבים להוראה, למידה וחדוות יצירה.

כניסתו של המנהל הנוכחי הביאה רוח חדשה לבית הספר וסייעה לייצבו מחדש. תלמידי אופק זוכים ללמוד עם קבוצת השווים להם במסגרת פדגוגית מותאמת לצרכים הקוגניטיביים והרגשיים הייחודיים שלהם. עבור רבים מהם, אופק הוא מקלט מאתגרים שהם חווים במסגרות הלימוד הקונבנציונאליות ומספק להם מסגרת תומכת גם מעבר ליום הלימודים הבודד שלהם באופק.

אנחנו קוראים לך, ראש העיר משה ליאון, לדאוג גם לצרכים של ילדי בית הספר אופק. לא ניתן יד להעברת בית הספר!

עדכונים

2022-01-07 12:01:10 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-01-06 15:56:56 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-01-06 11:28:27 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-01-06 11:17:02 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-01-06 11:10:31 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-01-06 11:07:37 +0200

הגעתם ל-10 חתימות