Skip to main content

אל: עיריית ירושלים

מצביעים בזנב! שומרים על קהילת גינת סמאטס

מצביעים בזנב! שומרים על קהילת גינת סמאטס

כבר 5 שנים שנבנית לנגד עינינו קהילה ייחודית בזכות הגינה לשחרור כלבים ברחוב סמאטס. הגינה נוסדה בשיתוף פעולה, תהליך קהילתי ובמודל ייחודי של עירוב שימושים בשעות שונות.

הכלבים והאנשים שבה הפכו לחברי אמת, נוצרו קשרים בין דוריים, חוסן קהילתי, אפילו חתונה הייתה לנו.

לצערנו, אנחנו מוצאים את עצמנו פעם אחר פעם במאבק להבטיח את המשך קיומה של הגינה ואת חיי הקהילה שבה.

ירושלים צריכה יותר גינות כלבים.

לא נוותר על הגינה והקהילה שלנו, ונדרוש מהעירייה להבטיח שאלו ימשיכו להתקיים!

חותמים ומשתפים!

למה זה חשוב?

רווחה ואיכות החיים של הקהילה האנושית והכלבית של תושבי המושבה הגרמנית.

עדכונים

2021-06-07 21:14:19 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-05-28 16:51:52 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-05-28 15:25:32 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-05-28 15:08:47 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-05-28 15:03:21 +0300

הגעתם ל-10 חתימות