Skip to main content

אל: עירית תל אביב יפו, נת"ע וגופים המטפלים בהקמת הרכבת הקלה

מצילים את העצים ברחוב ארלוזרוב

מצילים את העצים העתיקים!
בגלל עבודות על הרכבת הקלה, עיריית ת״א-יפו מתכננת לכרות מאות עצים עתיקים לאורך כל רחוב ארלוזרוב וזאת תוך הפקעת קרקעות מידי תושבים במטרה לשנות את יעוד הרחוב ממגורים למסחרי. אנו קוראים ליישום הפתרון החלופי שיגן על העצים.

למה זה חשוב?

בחודשים האחרונים הופקעו קרקעות לאורך רחוב ארלוזרוב ע"י העירייה לטובת הרכבת הקלה, כאשר על ההפקעה המדוברת העירייה הוסיפה הפקעה נוספת לטובת שינוי יעוד הרחוב ממגורים למסחרי.

ההפקעה עתידה להוביל לכריתה של יותר מ-400 עצים עתיקים מימי המנדט הבריטי ובהם דקלי ושינגטוניה בני 100, פיקוסים בני 90 ומעלה ועצים נוספים, שעתידים להיעקר מיד בתחילת העבודות על הרכבת בארלוזרוב. בין ההשלכות העלאת הטמפרטורה בהעדר צל ב-4 מעלות לפחות, זיהום אוויר, פגיעה אנושה במרקם החיים ברחוב ועוד.

חשוב לדעת, לא מדובר על סיפור מקומי. בנוסף לכריתת העצים, אנו נלחמים על שיתוף הציבור בתהליכי תכנון ובנייה. תהליכי הפקעת החצרות נעשו ללא כל שיתוף ו/ או ידוע של התושבים, כאשר גם היום, כשנה לאחר תחילת המאבק, התוכניות עבור ארלוזרוב עמומות ולוטות בערפל. התנהלות זאת, לצערנו, חוזרת על עצמה בנקודות רבות בעיר.

חשוב להדגיש אנו לא מתנגדים לתחבורה ציבורית, אלא להפקעה הכפולה שבגינה עתידים להכרת העצים. את הרכבת הקלה ניתן להעביר גם ללא פגיעה באף עץ, מאות העצים עתידים להיכרת בשל אינטרס כלכלי צר, שינוי יעוד הרחוב למסחרי.

חתימה על עצומה זו תפעיל לחץ ציבורי למניעת כל עקירה, העתקה ופגיעה בעצים המפוארים שברחוב ארלוזרוב, רחוב שהוכר כרחוב לשימור באמנת אונסק"ו.

רשימה של קובעי המדיניות להם תוגש העצומה:
- שר התחבורה ישראל כץ
- ראש העיר רון חולדאי
- מנכ"ל נת"ע יהודה בר און
- אדריכל העיר יואב דוד
- המועצה לשימור אתרים תמר טוכלר
- פקיד היערות ארז ברקאי
- רכזת קהילה בנת"ע קרן לנגר
- מהנדס העיר, תל אביב עודד גבולי
- מנהל הרכבת הקלה, עירית תל אביב חגי ירון
- סמנכ"לית איכות וקיימות גלי גלאט שמחי, נת"ע
- נציג פקיד היערות, ענבר אשכנזי – משרד החקלאות
- מנכ"ל עירית תל אביב מנחם לייבה
- סמנכ"ל ומשנה למנכ"ל עירית תל אביב רובי זלוף
- פקיד היערות העירוני תל אביב יואב בן יהודה

אנו מצפים לקבל מידע מדויק ועדכני בנושא כריתת עצים עתיקים ברחוב ארלוזרוב מגורמים אלו.
בנוסף אנו מצפים כי תכנון סופי של הרכבת הקלה, ייעשה בתיאום ובשיתוף מלא עם קואליציית ארלוזרוב ובה נמנים: נציגות התושבים, התנועה הירוקה בת"א יפו, מגמה ירוקה, החברה להגנת הטבע, אדריכלים ומתכנני ערים.

למידע והצטרפות למאבק:
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-Saving-Arlozorov-281190845861016/

עדכונים

2018-12-09 15:23:23 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-12-04 18:56:16 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-12-04 16:58:11 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-12-04 16:32:29 +0200

הגעתם ל-10 חתימות