Skip to main content

To: ראש מינהל קהילתי בקעה רבתי, מר אלעד גולדנברג וחברי ההנהלה

מינהל קהילתי בקעה רבתי, אל תפגע ביחסינו עם השכנים!

אנו, תושבי השכונות במינהל קהילתי בקעה רבתי ותושבי ירושלים כולה, קוראים לך ולחברי ההנהלה, נציגנו הנבחרים, שלא להזמין את ילדינו לקחת חלק בפעילות התנחלותית של עמותת ימין בגיא בן הינום!

Why is this important?

בשבועות האחרונים מזמין מינהל קהילתי בקעה רבתי תלמידים להשתתף בפעילות התנדבותית בחווה החקלאית בגיא בן הינום. ההתנדבות תוכר כשעות מעורבות חברתית, שהן תנאי לקבלת תעודת הבגרות.

אלא שהחווה החקלאית בגיא בן הינום היא מיזם של רשות הטבע והגנים שהופקד בידי עמותת אלע"ד, גוף התנחלותי שמטרתו המוצהרת היא לייהד את המרחב שסביב העיר העתיקה. החווה יושבת על אדמות למרגלות סילוואן שבחלקן הן אדמות של פלסטינים תושבי אבו תור ותושבי וסילוואן, המנועים מלגשת אליהן ולעבדן. פעילות החווה נתפסת על ידי תושבי השכונות אלה כפעילות שמטרתה לדחוק אותם מהאזור.

כתושבי אבו תור ושאר שכונות מינהל קהילתי בקעה רבתי, חשוב לנו לקיים יחסי שכנות טובים עם שכנינו הפלסטינים. לכן, אנו פונים אליכם בבקשה לא לפגוע בנו, בשכנינו ובמארג החברתי העדין שהצלחנו להקים ולקיים בינינו.

הצטרפו אלינו ופנו למינהל קהילתי בקעה רבתי בקריאה:
אל תפגעו בשכנים שלנו,
אל תסכנו את מרחב הקיום שלנו,
אל תתנו יד לפגיעה בשכנות הטובה בשכונת אבו תור.

Updates

2022-01-14 14:51:09 +0200

https://www.facebook.com/EmekShaveh/posts/10159593358370675

2022-01-12 18:04:38 +0200

500 signatures reached

2022-01-10 06:45:16 +0200

100 signatures reached

2022-01-09 21:44:32 +0200

50 signatures reached

2022-01-09 20:25:36 +0200

25 signatures reached

2022-01-09 19:55:35 +0200

10 signatures reached

2022-01-09 19:46:11 +0200

המכתב שהוגש להנהלת מינהל קהילתי בקעה רבתי:
https://katzr.net/ac19b5