Skip to main content

אל: ועדת האתיקה של איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, ועדת האתיקה של הסתדרות הפסיכולוגים, ועדת המשמעת של משרד הרווחה, הפסיכולוגית הארצית, משרד הבריאות, ועדת האתיקה של יה"ת, ועדת התלונות של משרד הבריאות

אנשי בריאות הנפש לא יעסקו בטיפולי המרה

עקב קיומו בירושלים של הכנס ״אבן ישראל״, התומך בצורה גלויה בטיפולי המרה בהשתתפות שלושה אנשי מקצוע מורשים, אנחנו דורשות ודורשים: אנשי בריאות הנפש לא יעסקו בטיפולי המרה:

למה זה חשוב?

לכבוד:
ועדת האתיקה, איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים
ועדת המשמעת, משרד הרווחה
ועדת האתיקה, הסתדרות הפסיכולוגים
משרד הפסיכולוגית הארצית, משרד הבריאות
ועדת האתיקה של יה"ת, האגודה לטיפול באמצעות אומנויות בישראל
ועדת התלונות של משרד הבריאות

אנו, נשות מקצוע מפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית החתומות מטה, מביעות את דאגתנו הכבדה לגבי השתתפותם של אנשי מקצוע מורשים לטיפול בפעילויות הקשורות לטיפולי המרה. אנו מאמינות.ים שחובה על ארגונים מקצועיים אתיים לנקוט עמדה נחרצת נגד פרקטיקות מזיקות ומסוכנות כאלה.

טיפולי המרה זכו להוקעה נרחבת על ידי ארגונים מקצועיים בארץ ובעולם, לרבות משרד הבריאות, הסתדרות הפסיכולוגים, איגוד העובדות.ים הסוציאליים, יה"ת, איגוד הפסיכולוגים האמריקאי (APA), ארגון הבריאות העולמי (WHO) וגופים הממונים על מקצועיות ועל אתיקה מקצועית בתחום הטיפול ובריאות הנפש. המחקר העדכני מראה כי טיפולי המרה המיועדים לשנות את הנטייה המינית או הזהות המגדרית של הפרט פוגעים בבריאות הנפשית של מטופלים.ות. "טיפולים" אלה מנוגדים לקודים האתיים של עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה, הקובעים כי יש לכבד את הגדרתו העצמית של הפרט ולפעול במקצועיות לרווחתו הנפשית.

על רקע קיומו בירושלים של הכנס ״אבן ישראל״, התומך בצורה גלויה בטיפולי המרה ומקדם אידיאולוגיות אנטי להטב"קיות+, ברצוננו להסב את תשומת לבכם.ן לעובדה שארבעה אנשי מקצוע מורשים אמורים להיות דוברים רשמיים באירוע זה. בין אנשי מקצוע אלו הפסיכולוג קליני והחינוכי חגי מלר ושני עובדים סוציאליים: ד"ר טל קרויטרו ויונתן ברנסקי. אלה בעלי רישוי מקצועי מטעם גופים ציבוריים: משרד הבריאות או משרד הרווחה. בנוסף אליהם דוד שוורץ, מטפל במוסיקה מוסמך.

אנו מאמינות בתוקף כי מעורבותם של אנשי מקצוע אלו בכנס אנטי-להטב"ק+ לא רק סותרת את ההתוויות המקצועיות אלא גם מעוררת חששות אתיים רציניים. השתתפות בפעילויות מסוג זה מהווה תמיכה בפרקטיקות שנמצאו כמזיקות ונאסרו באופן מפורש על ידי משרד הבריאות בחוזר מנכ"ל מה-14 לפברואר 2022.

לאור חומרת הדברים, אנו פונות לוועדות האתיקה של הפסיכולוגיות.ים, העובדות.ים הסוציאליים, והמטפלות.ים באומנות, בדרישה לנקוט בפעולות מיידיות כנדרש, ולהטיל סנקציות מקצועיות מתאימות על אנשי מקצוע אלו. חיוני שגופים מקצועיים יפגינו את מחוייבותם לשמירה על סטנדרטים אתיים, הגנה על רווחת הלקוחות ומניעת הנצחת פרקטיקות מזיקות ומפלות.

על ידי הטלת סנקציות, הארגון שלכם.ן יעביר מסר ברור שהפרות אתיות ולקיחת חלק בטיפולי המרה אין מקומם במקצועות הטיפול. אמצעים כאלה חיוניים להבטחת בטיחותם.ן ורווחתם.ן של נשות ואנשי קהילת הלהטב"ק+ הזקוקים לטיפול, כמו גם שמירה על היושרה והאמינות של המקצוע בכללותו.

תודה על תשומת הלב לעניין דחוף זה. אנו בטוחות שהארגון שלכם.ן יפעל במהירות ובנחישות כדי לטפל בחששות אתיים אלה ולקיים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהלות מקצועית. אנו מצפות לקבל תשובה לגבי הפעולות שננקטו בתגובה לעתירה זו.

בכבוד רב,
ד״ר אסתר רפפורט, פסיכולוגית קלינית
נעמה הוכשטיין, פסיכולוגית קלינית
שילי ורדימון, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית

עדכונים

2023-07-03 08:11:10 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-06-27 15:03:31 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-06-27 12:36:59 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2023-06-27 10:48:52 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-06-27 10:33:23 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-06-27 10:08:46 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-06-27 09:57:32 +0300

הגעתם ל-10 חתימות