Skip to main content

אל: ראש הממשלה, שר הבריאות, שר האוצר, ועדי הרופאים, מרכז השלטון המקומי

פתרון למגפת החצבת- שיקום שירותי הבריאות הציבורית

החזירו את פעילות האחיות והחיסונים לאחריות המדינה והוסיפו את התקנים הנדרשים לאחיות כדי להעלות את אחוז המתחסנים ולעצור את מגיפת החצבת

למה זה חשוב?

מספר חולי החצבת עלה פי 20 ב- 2018, לעומת השנה שעברה. מדובר במחלה המסכנת רבים מאיתנו. הנתונים מראים: היכן ששירותי בריאות הציבור הופרטו לקבלן פרטי, שיעורי המתחסנים הם נמוכים. כך באזורים החרדים בירושלים, שם התפרצה לאחרונה מחלת החצבת - מדובר באזורים עניים הסובלים מחולשת התשתיות הציבוריות ושירותי הבריאות הציבורית שם מופרטים. טיפות החלב ואחיות בית הספר בישראל, שהיו דוגמא לעולם המערבי כולו, יובשו והופרטו, והתוצאות בהתאם.

בנגב, אחרי שהופרטו שירותי בריאות הציבור ב-2001, רמת ההתחסנות של האוכלוסיה הבדואית ירדה מיותר מ-90% לכ-20%. אחרי שמשרד הבריאות הלאים חזרה את המחוז, רמת ההתחסנות באותה אוכלוסיה עלתה לקרוב ל-100% תוך מספר חודשים. מגמות הייבוש וההפרטה הופכים את מגפת החצבת לקצה הקרחון, הקדימון לעוד אסונות ומגיפות.

כדי לעצור את התפשטות החצבת וכדי להגן על בריאות הציבור, על המדינה לנקוט בצעדים הבאים:

1. החזרת פעילות האחיות והחיסונים בבתי הספר לאחריות המדינה, בכלל מחוזות משרד הבריאות.
2. להוסיף מיידית 150 תקנים של אחיות בריאות הציבור ולייצר עדכון אוטומטי, לפי הגידול באוכלוסיה.
3. לקדם קמפיין הסברה לחיסון, מפולח לפי אוכלוסיות.
4. הקמת רשות בריאות ציבור עצמאית, אשר תהיה מובלת על ידי רופאים ואנשי מקצוע, ותקח אחריות על מניעה וקידום רפואה ציבורית לכולנו.

עדכונים

2018-11-19 07:48:25 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-11-18 10:08:56 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-11-15 22:12:12 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-11-14 22:20:15 +0200

הגעתם ל-10 חתימות