Skip to main content

אל: כל חברות התעופה הטסות מישראל, וארגוני צוותי האוויר שלהן.

קריאה לצוותי אוויר ונוסעים לעצור את גירוש הילדים, ולאזרחים להחרים חברות תעופה שיטיסו אותם

אנו החתומים מטה קוראים לצוותי האוויר של אל על ושל כל חברות התעופה, לסרב להטיס ילדים המגורשים מישראל, וקוראים לנוסעים בכל טיסה כזו לסרב לטוס כאשר יש מגורשים על המטוס - ולמנוע את הטיסה על ידי כך שיעמדו ויתנגדו בקול להמראה כזו.
אנו קוראים לחרם מלא על כל חברת תעופה שתתן יד לגירוש.
ישראל לא תהיה כסדום ועמורה. אימרו לא לגירוש הילדים!

למה זה חשוב?

כי לא מגרשים ילדים!
בישראל יש כ-100 ילדים, רובם ממוצא פיליפיני שלומדים במערכת החינוך, הם דוברים רק עברית, ומכירים רק את ישראל. הם ילדים ישראלים לכל דבר, אך הם חסרי מעמד כי לא עמדו בקריטריונים כשאישרו את המעמד של חלק מילדי העובדות הזרות לפני כמה שנים, וכעת בשל חוקים דרקוניים ולא אנושיים רשות ההגירה מנסה לגרשם. מקומם כאן וגירושם בכוח יגרום להם לנזק נפשי חמור.

*צילום: קרן מנור
זה אפשרי!
לפני כמה שנים, הצליחו טייסים באירופה למנוע גירוש של מאות פליטים, כי הם נאחזו בטיעון שהטסת מבקשי מקלט בניגוד לרצונם, עלולה להוות סכנה בטיחותית לטיסה כולה. הילדים ומשפחותיהם מגורשים בעל כורחם, והטייס, אנשי הצוות והנוסעים יכולים להתנגד לכך שיוטסו ובכך לעצור את הגירוש.

עדכונים

2019-08-22 22:19:35 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-08-22 15:15:47 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-08-22 14:46:39 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-08-22 14:31:59 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-08-22 14:24:47 +0300

הגעתם ל-10 חתימות