Skip to main content

אל: ראשי הרשויות המקומיות, הכנסת והממשלה

שחררו את חצרות הבתים המשותפים לגידולי תועלת: עצים ושיחי פרי, ירקות וצמחי תבלין!

שחררו את חצרות הבתים המשותפים לגידולי תועלת: עצים ושיחי פרי, ירקות וצמחי תבלין!

לאור המציאות הקשה והשתלטות הבטון ו/או ההזנחה על הבניינים המשותפים,

קבעו נא בחוק ובתקנות את הזכויות הבאות, שלא קיימות כיום במפורש, עם הטבות מעודדות בצידן:
1.
לכל יחיד בבנין משותף מותר לשתול עצי פרי וצמחי מאכל בחצר הבניין ולטפח אותם.
2.
בניין שבחצרו ינטעו ויגדלו מספר עצי פרי כמספר הדירות או לפחות 12 עצי פרי יהיה זכאי להנחה של 20% בארנונה ובאגרת המים.
3.
המחלקה לאיכות הסביבה בכל רשות מקומית תקיים מדי שנה ארועים מעודדים כגון תחרות החצר המצטיינת וזו על דייריה יוכרו כיקירי העיר/הישוב עם פרסום ושילוט על קיר הבניין או בחזיתו.
4.
איסור ריצוף מעל ל-25% משטח החצר והתרת הריצוף לשבילים בלבד.
הקימו חניונים מרוכזים בפאתי שכונות.

למה זה חשוב?

1.
העובדה שהאדמה בחצר הבית המשותף שייכת ליחיד היוזם ממש באותה מידה כמו לכלל - לא מודגשת בחקיקה של חוק הבתים המשותפים. זוהי לאקונה.
2.
כיוון שמדובר בבתים משותפים, גם אם יחיד/ה יוזמ/ת גידול עצי פרי או צמחי תועלת בחצר בניין מגוריה או מגוריו- לרוב יימצאו השכן או השכנה שיזמזמו ׳בזבוז מיים!׳ או גרוע מכך, יתנכלו. כתוצאה מטירור זה בחסות הלאקונה בחוק, היוזמ/ת גינון נלכדת לעמדה של ׳עוברת חוק׳ כביכול, מצב מרפה ידיים שתוצאותיו העגומות גלויות לעין כל.
3.
בעוד העיריות מטפחות גינון ציבורי, בחצרות הבניינים המשותפים מתגלה מציאות הפוכה, של ריצוף וביטון אדמת החצרות או הזנחה טוטאלית - שתי תופעות שמזיקות לפרט ולחברה כמו גם לאיכות הסביבה ולאוויר שאנחנו נושמים, לחיים עצמם.
4.
גידול עצי פרי וצמחי מאכל יוצר סביבה של נועם, מרפא לנפש במיוחד בימי התפשטות וירוסים אלה, מקלט מהלחצים של חיי מחסור ודאבה. לילדים כמו להוריהם ולהורי הוריהם. הכל נהנים, הן מעצם עבודת הגינה שמרבה שלווה ושמחת חיים - והן מן הפירות והתוצרת שיכולה להקל כספית ולהוסיף לשולחן המשפחה מצרכים רגילים וייחודיים כאחד.
5.
בין אם ראשי הרשויות המקומיות, חברי הממשלה והכנסת לא יתעוררו לכך משום שהם עצמם מתגוררים לרוב בבתים פרטיים וגינותיהם עמם - ובין אם לא הגיעו לכך מתוך עיסוק ברעשי העולם - השעה קוראת להקשיב, להפתח ולעשות תיקון מיידי, לטובת הכלל ועולמנו המיוסר.
6.
אנכי, הסופרת קורינה, מתגוררת בבית משותף ומגדלת בפינה של כמאה מטרים מרובעים קרוב למאה עצים ושיחי פרי, גם ירק, פרחי וצמחי תבלין, מזה ח״י שנים, בסיוע עוזרים ומתנדבים/ות. כל זאת כמודל שבא להוכיח כי אכן אפשרי, רצוי, הכרחי לקיום האנושי, לפרט ולחברה. על רשויות החוק החובה להחליט, אם יש לכלוא אותי תחת מנעול ובריח, לבל אפיץ את וירוס הגינון בעולם, או אולי הגיעה סוף סוף השעה שרשויות החוק והממשל יתעוררו להביא תיקון מיטיב, שמח ומשמח?


הסיבה שהצטרפתי

  • חברים וחברות יקרות ויקרים - הלוא תצטרפו ברובב עם לתיקון העוולה?!

עדכונים

2020-10-22 03:27:04 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-10-17 08:17:09 +0300

הגעתם ל-10 חתימות