Skip to main content

אל: אזרחיות ואזרחים

שמות ברקס לחוקי ההלכה!

לא נוותר עד שהצעת החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הדתיים תרד מסדר היום!

למה זה חשוב?

עדכון 17.7.23: חוק הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים עדיין לא עבר, אבל עכשיו נוסף איום חדש ומפחיד על זכויות נשים וילדים - הצעת חוק שתיתן בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בנושא מזונות ילדים.
הצטרפו עכשיו - חייבות להמשיך להיאבק! בשבילנו, בשביל הנשים בחיינו ובשביל הילדות והילדים שלנו.
---------------------------------
מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת משה גפני להרחיב את סמכויות בתי הדין הדתיים. המהלך יאפשר לבתי הדין, שכיום מוסמכים לעסוק בתחומי אישות בלבד, לעסוק בנושאים אזרחיים במגוון תחומי חיים. מדובר לא רק בבתי הדין הרבניים אלא גם בבתי הדין השרעי והדרוזי. ולא, לא תמיד הבחירה לפנות לבית דין אזרחי או לבית דין דתי תהיה בידינו..

הרחבת הסמכויות הזו תפגע בכולנו, בי כאישה פלסטינית שבחרה באורח חיים חילוני, בך בין אם את יהודיה או פלסטינית, סטרייטית או להט״בית. היא תפגע בזכויות הכי בסיסיות שלנו - בזכויות הפרט שלנו ובחופש הדת והחופש מדת.

הרחבת הסמכויות לא הגיעה בהפתעה, הצעת החוק עלתה כחלק מלא פחות מ- 139 סעיפים מההסכם הקואליציוני המטריד של יהדות התורה. עכשיו, כשהצעת החוק אושרה בקריאה טרומית, אנחנו חייבות להפעיל לחץ על הממשלה לגנוז אותו לפני שתהליך החקיקה יתקדם ואנחנו נופקר לחסדיהם של בתי הדין הדתיים.

הדין האזרחי בנוי על עקרונות מודרניים ואוניברסליים: כבוד האדם וחירותו, דמוקרטיה ושוויון.
כיום, בסמכות בתי הדין הדתיים חלה רק בענייני אישות, כלומר נישואין וגירושין, ענייני ירושה ועוד. אבל החקיקה שמתקדמת בימים אלה תעניק סמכות נרחבת לבתי הדין הדתיים לדון בנושאים אזרחיים. זאת אמנם בתנאי שיש הסכמה של הצדדים, אבל ברור שמאזן הכוחות מוטה לצד אחד ודוחק נשים ומיעוטים לפינה באמצעות שיטה כוחנית, מיושנת, פטריארכלית ולא שוויונית בעליל.

אני יודעת שזה קשה, קשה לכולנו להסתכל למציאות הזו בעיניים, ולהצליח לעקוב אחרי כל השינויים שממשלת החושך מצליחה לקדם במהירות שיא. אני קוראת לך לזעוק, למחות ולהרים את קולך ולהצטרף לדרישה לעצור את בליץ חוקי ההדתה.

עדכונים

2023-02-26 11:04:55 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2023-02-25 00:00:49 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2023-02-24 13:03:25 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-02-24 09:57:23 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-02-24 03:28:54 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-02-23 20:43:46 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-02-23 20:35:41 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-02-23 20:32:57 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-02-23 20:31:35 +0200

הגעתם ל-10 חתימות