To: שר הבריאות, ניצן הורוביץ

לא מספיק לתת מקלט – צריך גם לקלוט: פליטי אוקראינה זקוקים לשירותי בריאות

הגנה על פליטי ופליטות אוקראינה בישראל – מחייבת גם הנגשת מענים רפואיים.

אנו, צוותי בריאות בישראל, קוראים וקוראות לך לא להסתפק במתן אישורי שהייה לפליטים ולפליטות מאוקראינה, אלא לאפשר להם.ן חיים בכבוד כבני ובנות אדם ולהעניק להם.ן סעדים ומענים בריאותיים.

Why is this important?

בימים האחרונים נכנסו לישראל מעל ל 6000 פליטים אוקראינים שנסו על נפשם וביקשו מקלט בישראל. לפי הערכות רשות האוכלוסין, מרביתם של פליטי ופליטות המלחמה שנכנסו לאחרונה לישראל אינם זכאי שבות ועל כן לא יוכלו לזכות בסעדים ובזכויות שמוענקות לעולים חדשים בישראל, בכלל זה שירותים מכוח חוק ביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי. פליטים אלו מצטרפים לעוד כעשרת אלפים אזרחי אוקראינה שחיים בישראל מזה מספר שנים, חלקם ללא אשרות בתוקף, ואשר עם פרוץ המלחמה ב 24.2.22 זכו כולם להגנה מפני הרחקה לאור הסכנה המוחשית לחייהם במידה וישובו לארצם.

אנו סבורים כי בשעה קשה זו, כשהעולם מתגייס לשאת בנטל, גם ישראל מחוייבת לפתוח את שעריה ולקלוט את כל הנמלטים על נפשם ללא תלות בדתם או צבע עורם. בהגנה על חיי אדם אין מקום ל"מכסות" ולאפליה בין אדם לאדם, ובין דם לדם. מן הראוי שמשרד הבריאות והעומד בראשו יקדמו הטמעת ערכים אלו בקרב ממשלת ישראל ויקדמו יישום מדיניות בהתאם לערכים אלו.

בהגנה הזמנית, הקולקטיבית, שהחליטה להעניק ישראל לאוקראינים אין די . על ישראל להבטיח כי ההגנה הקבוצתית מעניקה גם נגישות לשירותים סוציאליים בסיסיים – בבריאות, ברווחה, בדיור ובתעסוקה – על מנת לאפשר לפליטים להתקיים כאן בכבוד ולממש את זכויות האדם הבסיסיות שלהם.

ללא הנגשת שירותים ומענים רפואיים יוותרו אלפי ילדים, קשישים ונשים ללא נגישות לטיפול רפואי. הדעת נותנת כי בין הפליטים שנכנסו לאחרונה ישנם מי שסובלים ממחלות כרוניות ויתקשו להשיג תרופות חיוניות; ילדים ובגירים עם צרכים מיוחדים; חולים במחלות קשות שהטיפול בהם נקטע; נשים בהיריון שנותרו ללא מעקב, וכיוב'. בנוסף על הללו, הרי שהזעזוע שהוא מנת חלקם של מי שנמלטו מהקרבות מחייב הנגשת תמיכה רגשית ונפשית.

אנו, אנשי ונשות רפואה שמחים תמיד להתגייס ולסייע לכל אדם באשר הוא אדם. אלא שבשעות קשות אלו הרצון הטוב אינו מספיק כדי להבטיח את שלומם של אלפי הפליטים שזכו להגנה מפני הרחקה. נדרש לגבש גם פיתרונות מערכתיים וברי קיימא.