Skip to main content

אל: מנהלי.ות קופות החולים

אנשי/נשות רפואה: לא לפגיעה בחיסיון רפואי!

אנו - רופאים, רופאות ואנשי צוותי סיעוד ובריאות - קוראים.ות לכםן לסרב לשתף פעולה עם החוק הדרקוני החדש ולמנוע את העברת מידע רפואי אישי, המוגן תחת חיסיון רפואי, לרשויות המקומיות ומשרד החינוך.

למה זה חשוב?

מסירת המידע היא צעד שאין ממנו חזרה!
אנו - רופאות, רופאים צוותי סיעוד ובריאות - מאמינים ומאמינות בחיסונים, אבל מאמינים גם שקופות החולים הן הכלי היעיל ביותר לעידוד מטופליהן להתחסן. במקום לשקול חלופות טובות בהרבה, הכנסת העבירה במחטף שערורייתי חוק, שפוגע באמון בין מטפל/ת למטופל/ת, תוך הפרה של האתיקה הרפואית ושל חוק זכויות החולה שאנו כא.נשי רפואה ובריאות מחוייבים להם.

לכל אדם שמורה הזכות לאוטונומיה על גופו, אבל ערכים כסולידריות חברתית והגנה על בריאותם של אחרים יכולים להצדיק תמריצים חיוביים למתחסנים על מנת לעודדם להתחסן. לרשויות המקומיות וגופים אחרים שמורה הזכות לנקוט בהסברה ושכנוע מבלי לחשוף את זהות המטופלים.

אנו קוראים.ות לכל העובדים.ות במערכת הבריאות להצטרף לפנייתנו למנהלי.ות קופות החולים – עצרו את העברת המידע! בואו ניאבק יחד כולנו בחוק הדרקוני והמזיק החדש.

*בהצטרפות לקמפיין אני מסכים.ה שפרטי הקשר שלי יועברו לרופאים לזכויות אדם.

עדכונים

2021-03-01 13:15:42 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-02-25 23:59:30 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-02-25 18:11:04 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-02-25 17:24:49 +0200

הגעתם ל-10 חתימות