Skip to main content

To: משרד הפנים ורשות האוכלוסין

עצרו את הגירוש של ג׳ון, לאנס והילדים הפיליפינים

הצטרפו אליי לקריאה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור את גירוש הילדים הפיליפינים.

Why is this important?

אנחנו לא מוכנים שהממשלה תיקח לנו את ג'ון ולאנס מהכיתה ותגרש אותם לפיליפינים.

בעוד פחות מחודש, הממשלה מתכננת לגרש את ג׳ון ולאנס לפיליפינים יחד עם עוד כמאה ילדים. שני התלמידים שלומדים בכיתה שלי בגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב נולדו בארץ, הם ישראלים לכל דבר. ג׳ון ולאנס לומדים במסגרת חינוכית ישראלית, הולכים לצופים, לחוגים והם דוברים עברית. כמחנכת שלהם, אני נאבקת כדי שהם ישארו במקום שהם קוראים לו בית - בישראל, כאן איתנו.

כדי שאחרי הקיץ ג׳ון ולאנס יעלו לכיתה ח׳ יחד עם כל חבריהם, אני קוראת לכם להצטרף למאבק כדי לעצור את הגירוש. ישראל זה כל מה שהם מכירים. זה הבית שלהם. כמו לכל ילד ישראלי, מגיעה להם הזכות לחיות בבית היחיד שהם מכירים, להישאר עם חבריהם ולסיים 12 שנות לימוד.

Updates

2019-06-26 18:00:20 +0300

5,000 signatures reached

2019-06-24 19:00:33 +0300

1,000 signatures reached

2019-06-24 17:31:09 +0300

500 signatures reached

2019-06-24 15:34:13 +0300

100 signatures reached

2019-06-24 14:41:01 +0300

50 signatures reached

2019-06-24 14:08:23 +0300

25 signatures reached

2019-06-24 14:03:12 +0300

10 signatures reached