Skip to main content

אל: ראשת עיריית חיפה, ד״ר עינת קליש רותם

בית הגפן: חיפאים נגד סתימת פיות

כראשת העיר הנכנסת, הגני על חופש הביטוי מול הודעת הממשלה על שלילת תקציב מהפסטיבל היהודי-ערבי ״הסיפור החיפאי״. אנחנו מצפים ממך לעמוד לצד בית הגפן, שם נערך הפסטיבל, מול ניסיון ההשתקה ממניעים פוליטיים פסולים.

למה זה חשוב?

על ראש העיר הנבחרת של חיפה להכריז כבר כעת, כי הנסיונות להשתיק קולות של תושבי חיפה על זהויותיהם המגוונות, לא יזכו לשיתוף פעולה מצד העירייה שהיא תעמוד בראשה. חיפה חייבת להישאר עיר רב תרבותית המכילה מגוון של קבוצות שמבטאות את השקפותיהן ואת תרבותן במרחב המשותף.

תושבי חיפה - הצטרפו לחותמות ולחותמים על מכתב זה שנשלח אל עינת קליש ביום חמישי 8.11.2018:

לכבוד
ראש העיר הנבחרת
ד״ר עינת קליש רותם

הנדון: משיכת תקציב ממשלתי מפסטיבל ״הסיפור החיפאי״ בבית הגפן

שלום רב,

אנו, קבוצה של תושבות ותושבי העיר יהודים וערבים, פונים אליך בדאגה נוכח הצעד המסוכן שנקט המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שבחר לבטל את התמיכה לפסטיבל ״הסיפור החיפאי״ המתקיים בבית הגפן, כפי שדווח הבוקר בעיתון הארץ (https://bit.ly/2F9sBRn). זאת, יום לפני פתיחת הפסטיבל ולאחר שאישר את התמיכה לפני חודשים.

ההחלטה של המשרד נעשתה לאחר פניות של פעילי ימין שמקדמים את הפגיעה במימון הממלכתי של אירועי תרבות שאינם תואמים את השקפותיהם הפוליטיות. למרות שההחלטה נומקה מטעמים טכניים, נראה על פניו כי לא מדובר באי עמידה בקריטריונים, אלא ברדיפה פוליטית שנועדה לפגוע במתן ביטוי לזהות הפלסטינית.

למיטב הבנתנו, עיריית חיפה פועלת כעת מול המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשנות את ההחלטה, ויחד עם זאת, אנו סבורים כי יש חשיבות עליונה לכך שאת תתבטאי בנושא זה באופן חד משמעי. זאת, חרף העובדה שטרם החלת את כהונתך, משום שיש חשיבות בהכרזה פומבית שתסמן כבר כעת לכל מי שמנסה לפגוע בחופש הביטוי, שהעירייה בראשותך לא תיקח חלק בהשתקה מן הסוג הזה.

אנו מאמינות ומאמינים כי יש חשיבות רבה להצהרה שלך האומרת כי את רואה בביטול התמיכה, מהלך פוליטי פסול, ושעיריית חיפה אינה מתכוונת לשתף פעולה עם צעדים מן הסוג הזה, לא על ידי משרד ממשלתי זה, ולא על ידי כל גוף ממשלתי אחר גם בעתיד. אנו מבקשים שתצהירי כי התכנים המוצגים בבית הגפן במסגרת פסטיבל חשוב זה, מייצגים נאמנה את הרוח הרב תרבותית של העיר, וכי את מברכת על פעילות הנותנת ביטוי לכלל תושבי העיר על מגוון זהויותיהם השונות.

כמו כן, אנו מבקשות כי במידה והמשרד יחליט שלא להעניק את התמיכה אליה התחייב, שתצהירי כי עיריית חיפה תכסה את הגירעון שנוצר ושתתמוך בפסטיבל הזה גם בשנה הבאה בתקציב שלא יפחת מן השנה החולפת.

אנו מברכים אותך על היבחרך לתפקיד ראש העיר, ומקווים כי נושאים אלה ימצאו אצלך אוזן קשבת במהלך כהונתך.

בכבוד רב,

עדכונים

2018-11-19 02:52:57 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2018-11-10 06:32:50 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-11-09 18:06:16 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-11-09 16:02:06 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-11-09 15:31:33 +0200

הגעתם ל-10 חתימות