Skip to main content

אל: ראש המועצה האזורית מטה אשר - מר משה דוידוביץ.

תושבי כליל בעד נביל

אנו החתומים מטה, תושבי כליל, שמחנו על פתיחתו של עסק המזון " נביל בכליל" והצטערנו צער רב על סגירתו.
המקום הפך להיות למרכיב חשוב בהווית הכפר כליל, למקום מפגש לתושבי הכפר, בינינו לבין שכנינו כפריי הסביבה, ולסמל דו קיום, שותפות גורל ואחוות שכנים בעת הזו.
ברור לנו כי רצוננו בחידוש העסק ע"י בעליו ( על אדמתו הפרטית),  האהוד מאוד במקומינו , מותנה:
* ברצוננו לראותו פעיל בתחומינו.
* בעמידתו בדרישות הגורמים הממונים.
* בהבנת גורמים אלה את הערך המוסף של מארג החיים ושתופי הפעולה בין האוכלוסיות הטוות לטובה את הרקמה האנושית, 
 בצד תמונת החיים ויחסי השכנות במרחב ובזמן בו אנו חיים.
נשמח ונודה על החזרת פעילותו של "נביל בכליל" במקומנו.

למה זה חשוב?

"נביל בכליל" הינו מקום המשדר מסר של דו קיום ושכנות טובה בין תושבי כליל ותושבי הסביבה. המקום מזמן מפגש בין תרבויות ללא הבדלי דת וגזע.  מתן היתר חוזר לפעילות המקום שפעל באישור בעבר,  יהווה בטוי לדאגה שוויונית לתושבי האזור ללא משוא פנים .

עדכונים

2024-07-06 15:51:13 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2024-07-02 00:07:21 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2024-07-01 21:41:19 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2024-07-01 21:10:34 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2024-07-01 21:00:46 +0300

הגעתם ל-10 חתימות