Skip to main content

To: ראש עיריית ירושלים משה ליאון וחברי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה בעיריית ירושלים

עוצרים את תוכנית כרמית לבניית מגדלי ענק בעמק שבין קרית היובל ועין כרם

אל תתנו ידכם להרס ירושלים! תוכנית כרמית עומדת לגזול מתושבי האיזור שטח שנועד לשימוש ציבורי ועומדת להחריב אתר טבע עירוני נדיר. זו פגיעה נופית, סביבתית, חברתית וגם כלכלית שתביא להרס נרחב בעין כרם, בקרית היובל, בירושלים ובהרי ירושלים. עצרו את תוכנית כרמית ההרסנית, ושמרו על מתחם כרמית כפי שיועד - כשטח ציבורי.

Why is this important?

*** עדכון 25.1.22 ***

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אישרה גרסה "מצומצמת" של התוכנית, לפיה על השטח המיועד למבני ציבור יבנו "רק" 1,000 יחידות דיור, במגדלים בני מעל 20 קומות.
טרם נקבע מועד לדיון בוועדה המחוזית. לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות יכול לגרום לפסילת התוכנית עוד לפני שתעלה לדיון, כמו שכבר קרה בעבר.
אין סיבה לאפשר ליזם פרטי לבנות יחידות דיור על שטח המיועד למבני ציבור. יש למנוע גריפת רווח פרטי על חשבון שטחי ציבור והתחדשות עירונית.
אנו זקוקים לעזרתך על מנת לעורר הד ציבורי שיגייס חברי כנסת ושרים להתנגד לתוכנית ההרסנית הזו. נבקש מאוד להמשיך להפיץ את העצומה נגד התוכנית. התגייסות של הציבור היא שתכריע את הכף!

*** עדכון 13.1.22 ***
עוצרים את תוכנית כרמית!

ביום רביעי, 5.1.22, אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של עיריית ירושלים את התוכנית לבניית שכונה חדשה במתחם כרמית שבין קרית היובל ועין כרם. השטח נרכש על ידי שלמה דרעי ויזמים נוספים לפני שנים רבות. נסיונות קודמים של היזמים לקדם בנייה למגורים במקום נדחו על ידי ועדת התכנון המחוזית.

התוכנית מחייבת שינוי של ייעוד הקרקע מ'חקלאית' ו'מבני ציבור', לקרקע המיועדת לבנייה צפופה של יחידות דיור. התוכנית כוללת בניית 1,250 דירות במגדלים מדורגים עד 15 קומות, כאשר מופע הבינוי לצופה מעין כרם יגיע לשלושים קומות. הוועדה המקומית אישרה תוכנית "מצומצמת" שבה ישמש כל השטח שיועד לחקלאות - 46.3 דונם - כפארק עירוני. הבניינים הצמודים לעין כרם בוטלו ונשארו "רק" המגדלים על השטח המיועד למבני ציבור – "רק" 1,000 יחידות דיור.

בקריית היובל מתוכננת התחדשות עירונית עצומה - תוספת של אלפי יחידות דיור חדשות במתחם שצמוד לעמק כרמית. תושבי קרית היובל המצטופפים זקוקים לשטחים פתוחים ולמבני ציבור ותעסוקה שלהם, כבר עכשיו, ולכך מיועד העמק. יחידות דיור בעמק כרמית יפגעו בהתחדשות העירונית, יעמיסו על התחבורה, הניקוז והביוב. התוכנית רעה לשכונה וטובה רק ליזמים.

תוכנית כרמית תעלה בקרוב לדיון בוועדה המחוזית. בקרוב צפוי גם דיון מקדים של מועצת העיר, שדרש חבר המועצה ויו"ר סיעת ה"התעוררות בירושלים" עופר ברקוביץ. חיוני להבהיר למקבלי ההחלטות שהציבור הרחב מתנגד לה בתקיפות. גופים רבים חוברים להתנגדות לתוכנית, ביניהם מנהל קהילתי יובלים, ועד עין כרם, שדולת ירושלים בת-קיימא, החברה להגנת הטבע, נבחרות ונבחרי ציבור.

אנו זקוקים לעזרתך על מנת לעורר הד ציבורי שיגייס חברי כנסת ושרים להתנגד לתוכנית ההרסנית הזו!

Updates

2022-01-05 07:50:36 +0200

1,000 signatures reached

2022-01-04 19:59:19 +0200

500 signatures reached

2022-01-04 15:33:28 +0200

100 signatures reached

2022-01-04 15:02:19 +0200

50 signatures reached

2022-01-04 14:42:50 +0200

25 signatures reached

2022-01-04 14:31:17 +0200

10 signatures reached