Skip to main content

אל: אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה

אין עניין...לחיי עובדי הבניין !

אנו דורשים:
1. הגברת הענישה לקבלנים
2. הגברת האכיפה
3. תוכנית רב שנתית להפעלת סטנדרטים דומים ל OECD
הצטרפו עכשיו על לדרישה - חתמו על העצומה !

למה זה חשוב?

מדיניות הממשלה גורמת למוות של עשרות בני אדם כל שנה - מוות שיכול להימנע. עם 7 פקחים למעל 13,000 אתרי בנייה בארץ, הפקחים בקושי מספיקית להופיע פעם ב-4 שנים בכל אתר. בסטנדרטים של ה-OECD, משרד הרווחה היה אמור לעסיק 85 פקחים עבור כמות אתרי הבנייה בארץ.

חברות הקבלן וחבריהם בממשלה מתנגדים לאכיפה מצילת חיים של פקחי הבטיחות. אנחנו חייבים להפעיל לחץ נגדי כדי למנוע את האסון הבא: אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד העבודה, צריך לשמוע מאתנו ולא רק מאיגוד הקבלנים. בואו נוודא שיפעל בהתאם גם למען עובדי הבניין.

דמם של עובדי הבניין אענו הפקר, הם בונים את הארץ ומסכנים את חייהם, קורבנות ענף הבנייה בישראל יותר פי 7 ממספרם במדינות OECD ורוב הקורבנות, 77% הם ערבים וזרים, החלשים באוכלוסיה. חתמו עכשיו על העצומה כדי לארגן כוח אזחרי למען חיי עובדי בניין.

עדכונים

2019-05-19 15:28:35 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-05-19 12:48:40 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-05-05 23:32:38 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-05-05 21:05:56 +0300

הגעתם ל-10 חתימות